เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษาตามหลักสูตร
คณะ
ปีการศึกษาที่เข้า : 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
รับเข้ายังไม่มารายงานตัว หรือ สภาพไม่ปกติจบการศึกษาปกติ
เกษตรและชีวภาพ
ที่ : จันทรเกษม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
   5901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6--6
   5901221206 : วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ3--3
รวมในระดับ  9009
รวมในวิทยาเขต  9009
รวม  9009
     

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071