เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาEAED2104 : Creative Art Experiences for Early Childhood
กลุ่ม101
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2553 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศึกษาศาสตร์
1 5211202691 นายสุขสันต์ เพ็งพิทักษ์ การศึกษาปฐมวัย10
2 5211203087 นางสาวจริยา นพพันธุ์ การศึกษาปฐมวัย10
3 5211203590 นางสาวทิพย์รัตน์ คำศรี การศึกษาปฐมวัย10
4 5211203970 นางสาวบุษราคัม เขียวโมรา การศึกษาปฐมวัย10
5 5211204127 นางสาวปานวาด บัวชุม การศึกษาปฐมวัย10
6 5211204424 นางสาวพัชราพร พารารัมย์ การศึกษาปฐมวัย10
7 5211205256 นางสาวกัญภร เทียบเมือง การศึกษาปฐมวัย10
8 5211205637 นางสาวอภิญญา ปัญญารส การศึกษาปฐมวัย10
9 5211205801 นางสาวอาภัสรา ตรงดี การศึกษาปฐมวัย10
10 5211206833 นางสาวพรรณนิกา ฉุยฉาย การศึกษาปฐมวัย10
11 5211206841 นางสาวพิมพ์นิภา บุญเสริม การศึกษาปฐมวัย10
12 5211207260 นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร การศึกษาปฐมวัย10
13 5211207278 นางสาวศิริลักษณ์ มีตน การศึกษาปฐมวัย10
14 5211207344 นางสาวเจ๊ะซาลูวานิง เจ๊ะอารง การศึกษาปฐมวัย10
15 5211207419 นางสาวจินตนา พงษ์สระพัง การศึกษาปฐมวัย10
16 5211207427 นางสาวสุมาพร พลคำสิงห์ การศึกษาปฐมวัย10
17 5211207435 นางสาวเสาวลักษณ์ วงค์ชาชม การศึกษาปฐมวัย10
18 5211207617 นางสาวศรีวิไล เสมอใจ การศึกษาปฐมวัย10
19 5211207690 นางสาวกรรณิการ์ อินทชิต การศึกษาปฐมวัย10
20 5211208003 นางสาวจุฑารัตน์ หมั่นภักดี การศึกษาปฐมวัย10
21 5211208573 นางสาววิภาวดี จันดี การศึกษาปฐมวัย10
22 5211208615 นางสาวสุภาวดี ถาวรัตน์ การศึกษาปฐมวัย10
23 5211209787 นางสาวเอื้อมพร มาลัย การศึกษาปฐมวัย10
24 5211209795 นางสาวพอหทัย มาณพ การศึกษาปฐมวัย10
25 5211209837 นางสาวปนัดดา มากดี การศึกษาปฐมวัย10
26 5211209902 นางสาวอรอุมา รักษ์แดง การศึกษาปฐมวัย10
27 5211210041 นางสาวศิริรัตน์ เกตุอินทร์ การศึกษาปฐมวัย10
28 5211210546 นางสาววรรณวิศา ทวะกาญจน์ การศึกษาปฐมวัย10
29 5211210553 นางสาวธนาภรณ์ อำลอย การศึกษาปฐมวัย10
30 5212000706 นางสาวจริยา  ไพรสว่าง  การศึกษาปฐมวัย10
31 5212000722 นางสาวจุฑารัตน์  อินเสมียน  การศึกษาปฐมวัย10
32 5212000797 นางสาวปิยะนุช  อินทร์นวน  การศึกษาปฐมวัย10
33 5212000813 นางสาวมุกดา  ยางแก  การศึกษาปฐมวัย10
34 5212000821 นางสาวราฟีต้า   หมายเก  การศึกษาปฐมวัย10
35 5212000839 นางสาวสุกัญญา ปานอุทัย การศึกษาปฐมวัย10
36 5311215866 นางสาวจิตราภรณ์ คชเชนทร์ การศึกษาปฐมวัย10
37 5311215882 นางสาวจุฑาทิพย์ สุขขี การศึกษาปฐมวัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดเอกสาร/X)  73 = พ้นสภาพนักศึกษา ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071