เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาTHAI2203 : Thai Language for Foreigners
กลุ่ม130
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตร
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6111308182 Mr.ZHOU ZHIPENG ภาษาไทย10
2 6111308190 MissMO YANGYING ภาษาไทย10
3 6111308208 MissWEI SHAN ภาษาไทย10
4 6111308216 MissHUANG HUIYING ภาษาไทย10
5 6111308224 MissYANG ZHILING ภาษาไทย10
6 6111308232 MissCHEN JING ภาษาไทย10
7 6111308240 MissHUANG XIAODIE ภาษาไทย10
8 6111308257 MissQIN ZUOXIAO ภาษาไทย10
9 6111308265 MissHUANG GUIHUA ภาษาไทย10
10 6111308273 MissCHENG CONGCONG ภาษาไทย10
11 6111308281 MissLUO YU ภาษาไทย10
12 6111308299 MissLI LEILEI ภาษาไทย10
13 6111308307 MissJIANG QIAN ภาษาไทย10
14 6111308315 MissWANG YANFANG ภาษาไทย10
15 6111308323 MissLI JINMEI ภาษาไทย10
16 6111308331 MissLIAO HUANXIN ภาษาไทย10
17 6111308349 MissWANG SHILAN ภาษาไทย10
18 6111308356 MissSHE LUYAO ภาษาไทย10
19 6111308364 MissLEI YUANYING ภาษาไทย10
20 6111308372 MissXU QIU ภาษาไทย10
21 6111308380 MissLI DENGLIN  ภาษาไทย10
22 6111308398 MissYAO SHASHA ภาษาไทย10
23 6111308406 MissMO ZIXI  ภาษาไทย10
24 6111308414 MissLIN YUYAO ภาษาไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071