เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGELE1001 : English for Communication
กลุ่ม751
ที่จันทรเกษม-ชัยนาท
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6117300027 นายธีรพันธ์ บัวชื่น รัฐประศาสนศาสตร์10
2 6117300035 นายปราโมทย์ อินโต รัฐประศาสนศาสตร์10
3 6117300043 นางสาวอัจฉรา คำครองแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์10
4 6117300050 นายภูสิทธิ์ เส็งเต๋ รัฐประศาสนศาสตร์10
5 6117300076 นางสาวปัทมา ภูษิต รัฐประศาสนศาสตร์10
6 6117300084 นายณัฐภัทร เขียวศรี รัฐประศาสนศาสตร์10
7 6117300092 นางสาวกมลวรรณ ศรีโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์10
8 6117300100 นายมงคลชัย ผะอบทิพย์ รัฐประศาสนศาสตร์10
9 6117300118 นายชัยณัฐ แก้วศรีนวม รัฐประศาสนศาสตร์10
10 6117300134 นายธานากร หนูไทย รัฐประศาสนศาสตร์10
11 6117300142 นายเจษฏากร เทียนเกตุ รัฐประศาสนศาสตร์10
12 6117300175 นายณัฐราษฏร์ กล้ากสิกิจ รัฐประศาสนศาสตร์70
13 6117300209 นายสันติศักดิ์ อิ่มน้อย รัฐประศาสนศาสตร์10
14 6117300217 นายนันทิพัฒน์ รอดย้อย รัฐประศาสนศาสตร์10
15 6117300241 นายศิพัตร์ภาสิทธ์ จันทร์อิน รัฐประศาสนศาสตร์10
16 6117300266 นางสาวนิรุชา พุ่มนวล รัฐประศาสนศาสตร์10
17 6117300282 นางสาวณัฎฐพร ใจแสน รัฐประศาสนศาสตร์10
18 6117300330 นางสาวชมพูนุช ชูก้าน รัฐประศาสนศาสตร์10
19 6117300340 นายสถิตย์ ศรีโสภาคีรี รัฐประศาสนศาสตร์10
20 6117300365 นายนิติพนธ์ สายเพ็ชร์ รัฐประศาสนศาสตร์70
21 6117300373 นายยะห์ยา สาและ รัฐประศาสนศาสตร์70
22 6117300399 นายสิทธิพงษ์ สอนจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์70
23 6117300431 นายวชิรวิทย์ สายแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์70
24 6117300449 นายพานุวัฒ สมใจ รัฐประศาสนศาสตร์70
25 6117300472 นายธนะรัตน์ ตรีโอษฐ รัฐประศาสนศาสตร์70
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071