เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGELE1002 : English for Work
กลุ่ม202
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 5911306362 นางสาวณัฐลิกา นนทะปัญญา ภาษาอังกฤษ10
2 6011300875 นายชัยวัฒน์ ก้างยาง การบริหารและการพัฒนาชุมชน10
3 6011302228 นายศรัณย์ จำปาแขม ภาษาอังกฤษ10
4 6011302483 นางสาวอภิญญา ขันทะบูรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์10
5 6011302749 นายพีระพล ใจแท้ รัฐประศาสนศาสตร์10
6 6011302848 นายภูมิภัทร จั่นฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์10
7 6011304000 นายศุภสิทธิ์ ลีส้มซ่า การบริหารและการพัฒนาชุมชน10
8 6011304232 นายชวิน ลีลวัฒนพานิช ดนตรีสากล10
9 6011304380 นายวิทวัส ลีลวัฒนพานิช ดนตรีสากล10
10 6011305908 นายเกียรติชัย สุขกรี ภาษาอังกฤษ10
11 6011306013 นางสาวพรพิมล กิตติภรณ์กุล ภาษาอังกฤษ10
12 6011306088 นางสาวณัฏฐนิช ส้มแก้ว ภาษาอังกฤษ10
13 6011306153 นางสาวอภิญญา แก้วมา ภาษาอังกฤษ10
14 6011306179 นายอนุวัฒน์ วรโยธา ภาษาอังกฤษ10
15 6011306427 นายณัฐพงศ์ เพชรน่วม รัฐประศาสนศาสตร์10
16 6011306443 นายธนาวุธ เนตรเมืองมา รัฐประศาสนศาสตร์10
17 6011306559 นายธนภัทร ผลดี รัฐประศาสนศาสตร์10
18 6011306567 นายธนภูมิ ผลดี รัฐประศาสนศาสตร์10
19 6011307532 นายเฉลิมศักดิ์ แก้ววังน้ำ ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)10
20 6021300782 นางสาวพรรณธร บุญเกี๋ยงวงค์ นิติศาสตร์10
21 6111305816 นายอัครภูมิ ประดับวัน ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)10
22 6111305824 นายกฤษณะ บุยพุก ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)10
 วิทยาการจัดการ
23 5911402013 นายศักดิ์สิทธิ์ สุวัฒนนนท์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
24 5911402054 นายชิษณุพงศ์ มีทองขาว บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
25 5911402153 นายฐิติพันธ์ สังข์ศิลปชัย บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
26 5911406659 นายตณุภัทร ศรีรักษ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
27 5911406816 นายทศพร อินงาม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
28 5911406832 นายธนกร ยกทวน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
29 5911407954 นายวิทยาพงษ์ พากล้า บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
30 5911408630 นางสาวปาริฉัตร เลิศขุนทด นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
31 5911408770 นายชาคริต นิ่มละออ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
32 5921400312 นายกฤติน โฉมทัพ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
33 5921400429 นางสาวกนกวรรณ อักษรครบุรี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
34 5921400478 นางสาวอนุสรา นาสิงห์คาร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
35 5921400502 นายธนพนธ์ เกิดพุ่ม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
36 5921400536 นายศุภศิษฏ์ บุญประเสริฐ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
37 5921400544 นายศิริชัย มาสาท บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
38 5921400551 นางสาวจุฑามาส นิลพันธ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
39 5921400569 นายพรเทพ พุ่มพวง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
40 5921400577 นายเศรษฐวุฒิ สนอ่อง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
41 5921400668 นายชาตินุวัต ทรงสถาพร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
42 5921400684 นางสาวศศิตาภรณ์ ธนกิจโกสลานนทื บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
43 6011402135 นางสาวอรจิรา สุระวรรณวิจิตร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
44 6011403273 นางสาวธณัฐฐา สุนทรชยานนท์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
45 6011407225 นางสาวชนิตา นาครักษ์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
46 6011407266 นายดำรงศักดิ์ อาษาพันธ์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
47 6011407324 นายกรกฤต เกิดเเก้ว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
48 6111405012 นายนันทวัฒน์ ชิวพานิช นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
49 6111406655 นางสาวสุภัค สุวรรณเลิศ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ70
 วิทยาศาสตร์
50 5911504396 นางสาวเสาวลักษณ์ วิลาจันทร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
51 5911504438 นางสาวพุทธิดา ยวงสุวรรณ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
52 6011501076 นายชัยยุทธ์ รุจนชัยวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
53 6011501266 นายธนวันต์ ทองทับ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
54 6011501290 นายยศกร ทองนามอญ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
55 6011502603 นายกรวิชญ์ ไพรสิงห์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
56 6011503460 นายปรัตถกร หนองทราย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
57 6011503502 นายฌัญญาณัณฑ์ เซ็นลี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
58 6011503528 นายสิทธิพงษ์ เหลาคม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
59 6011503577 นายเหมราช ฉุ้ยโฉ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
60 6011503585 นายเกริกชัย กล้าหาญ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย70
61 6011504849 นางสาวรวิวรรณ จันทร์วิภาภรณ์ อาหารและโภชนาการ10
62 6011504948 นางสาวกันยาวีร์ วีระโชติคุณกิตติ อาหารและโภชนาการ10
63 6011505002 นางสาวปวีณา เขตประทุม อาหารและโภชนาการ10
64 6111504202 นายธีรโชติ วงศ์อินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071