เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGELE1002 : English for Work
กลุ่ม201
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศึกษาศาสตร์
1 6021200008 นายกันตพิชญ์ โสมเกษตรินทร์ จิตวิทยา10
2 6021200016 นายทีปกร ไหมเนียม จิตวิทยา10
3 6021200032 นายธนกร กัณฑ์แสง จิตวิทยา10
4 6021200057 นายทรัพย์สิทธิ์ ทวนวิจิตร จิตวิทยา10
5 6021200065 นายรัชชานนท์ จิระอรัญกานนท์ จิตวิทยา10
6 6021200081 นางสาวทิพวรรณ มั่นการ จิตวิทยา10
7 6021200099 นางสาวณัฐสุดา สายพันธ์ จิตวิทยา10
8 6021200107 นายวิษณุพงษ์ มิ่งโปร่ง จิตวิทยา10
9 6021200115 นายปติภัท มากจันทร์ จิตวิทยา10
10 6021200123 นางสาววรรณกานต์ มั่นคงชีวิน จิตวิทยา10
11 6021200149 นางสาวภันทิลา อาลากุล จิตวิทยา10
12 6021200164 นางสาวพิมพา สุขวิทย์ จิตวิทยา10
13 6021200180 นางสาววันวิสาข์ สังข์ทอง จิตวิทยา10
14 6021200198 นางสาวธนัญญา แซ่ตั้ง จิตวิทยา10
15 6021200214 นายอานนท์ ทุนนาม จิตวิทยา10
16 6021200230 นายวรรธนะ มลาไสย์ จิตวิทยา10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 5711302827 นายนฤนาถ จิตวิมาศ นาฏศิลป์และศิลปการแสดง10
18 5711302850 นายวรวิทย์ มีสว่าง นาฏศิลป์และศิลปการแสดง10
19 5911300746 นางสาวปานิศรา ปานะโปย นิติศาสตร์10
20 5911303096 นางสาวกาญจนา ทิพวัฒน์ ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)10
21 5911303195 นายวัชรินทร์ สินชู ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)10
22 5911306149 นางสาวอริสรา เรืองช่วย ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)10
23 6011300958 นายโชคชัย พันธ์จิตร ดนตรีสากล10
24 6011301006 นายพงศ์ธเนษฐ์ สีดาพันธ์ ดนตรีสากล10
25 6011301196 นายเฉลิมยศ บัวขาว ดนตรีสากล10
26 6011303291 นางสาวณัฐชยา ทองทวี ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)10
27 6011303440 นางสาวมณทิชา ดาราทอง ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)10
28 6011304406 นายศุภมิตร ศรีไทย ดนตรีสากล10
29 6011304422 นายบัญชพล ปรีชาวุฒิชัย ดนตรีสากล10
30 6011307516 นายภคพงศ์ แก้ววรรณา ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)10
31 6021300386 นายปวเรศ เอี่ยมสำอางค์ ดนตรีสากล10
32 6111302383 นายกฤตกานต์ เต็มธนะปัญญา  ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)10
33 6111305725 นายพีระวัฒน์ โพธิ์พักตร์ ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)10
34 6111305741 นายอมรเทพ ตรีเทพา ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)10
35 6111306897 นางสาวเพ็ญจิตร ชูศรีสิทธิ์ นาฏศิลป์และศิลปการแสดง10
 วิทยาการจัดการ
36 5911400835 นางสาวอารียา ถาพรภาษี นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
37 5911401387 นายเรืองศักดิ์ แหลมฉลาด บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
38 5911401585 นางสาวปิยะกาญจน์ ยุติมิตร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
39 5911401643 นายกฤษดา เลอลภ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
40 5911407541 นายณภัทร สรรพกิจชาญชัย บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
41 5921400130 นางสาวสุพิชญ์ชญา ศีรพิสิษฐ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
42 5921401252 นางสาวเบญจวรรณ บริบูรณ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
43 5921402235 นายศรีษาโรจน์ ศรีโกมุท บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
44 5921402367 นายปฏิภาณ กลำเงิน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
45 5921402375 นางสาวกัลย์กมล เต็งเก้าประเสริฐ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
46 5921402391 นางสาวศิริวรรณ บุษราคำ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
47 5921402409 นายธนกฤต บุญรักษ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
48 5921402425 นายคธาเทพ จันทรเกษม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
49 5921402441 นางสาววิไลลักษณ์ ฉันทะมาตย์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
50 6011406078 นางสาวนันทินี เนียมประเสริฐ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
51 6011406128 ว่าที่ร้อยตรีพงษกร ปั้นตระกูล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
 วิทยาศาสตร์
52 5911501632 นายธนภัทร ครุฑมาส วิทยาการคอมพิวเตอร์10
53 5911503695 นายอัฑฒ์วิชญ์โรจน์ สุมังคะ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์





             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071