เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGELE1001 : English for Communication
กลุ่ม201
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรและชีวภาพ
1 5811100303 นายฤทธิไกร บุญหวาน เกษตรศาสตร์10
2 5811100311 นายสิทธิกร บุญมาก เกษตรศาสตร์10
3 5811100329 นายธนพล ลือเรื่อง เกษตรศาสตร์10
4 5811100345 นางสาวเบญจวรรณ ทองสิน เกษตรศาสตร์10
5 5811100352 นางสาวพัณณิษา ขานทอง เกษตรศาสตร์10
6 5811100360 นายตะวัน สินธุพาชี เกษตรศาสตร์10
7 5811100543 นางสาวกิ่งกาญจน์ ใจเย็น เกษตรศาสตร์10
8 5811100568 นายศิวกร ไวกุลเพ็ชร เกษตรศาสตร์10
 ศึกษาศาสตร์
9 6111200884 นางสาวโชติกาญจน์ เดชวิชิต  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
10 6111202203 นางสาวสุพรรษา นานคงแนบ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 5411311276 นายญาณกวี แจ่มใส ดนตรีสากล10
12 5611302406 นายพนธกร บรรทะโก ดนตรีสากล10
13 5611306704 นายภูวนาถ วรรณกูล ดนตรีสากล10
14 5711312701 นายศุภราช รอดรำพึง ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)11
15 5711312735 นายสรรชัย มาลัยทอง ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)10
16 5821300869 นางสาวลักขณา สุวันจันทา ภาษาอังกฤษธุรกิจ10
17 5821300919 นางสาวธนาภรณ์ ปานใย ภาษาอังกฤษธุรกิจ10
18 5821301008 นางสาวปุณิกา ไปรยาศักดิ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ10
19 5821301263 นางสาวจิดาภา เมฆก๋า รัฐประศาสนศาสตร์10
 วิทยาการจัดการ
20 5711406040 นายภูริวัตน์ ขุนล่ำ การบริหารทรัพยากรมนุษย์10
21 5711413384 นายอธิวัฒน์ พัดเพ็ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์10
22 5711418789 นางสาวญาดา เริ่มเจริญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์10
23 5821400206 นางสาวนงลักษณ์ เกตุแก้ว การจัดการ10
24 5821400453 นางสาวธัญชนก วันเจริญ การจัดการ10
25 5921402003 นางสาวธัญญรักษ์ กลมมล นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
26 5921402037 นายกฤษดา มนต์ประเสริฐ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
27 5921402052 นางสาวนุธิตา หาสินปี นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
28 5921402078 นายธนากร โกสุม นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
29 5921402086 นายภูวนาจ ป้องขวาเลา นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
30 5921402110 นายกฤติน งามสมชาติ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
31 5921402177 นางสาวนวพรรณ กองกูล นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
32 5921402219 นางสาวชนาพร พลจร นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
33 5921402227 นายฤทธิเกียรติ เผ่าภูธร นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
34 5921402623 นายธนา ใจเที่ยง นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
35 5921402672 นายอภิสิทธิ์ สุดใจ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
36 6111403462 นายอมรภพ ลาภเกษร นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
37 6111403520 นางสาวสิริรัตน์ รุ่งสมัย นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
38 6111404809 นางสาวน้องนภัส จันทร์ศิริ นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
39 6111404866 นางสาววริทยา ดาวเรือง นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
40 6111406275 นางสาวสุภาวดี แห้วเพ็ชร นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
41 6111407042 นางสาวพัทธนันท์ ยุบลพริ้ง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด11
42 6111407422 นายชนาธิป สุขอร่าม นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
43 6111407430 นายสุทธิพงษ์ แสนประสิทธิ์ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
44 6111407471 นายฐณะวัฒน์ กอศรีสกุล นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
45 6111407513 นายฑตพล ลายประดิษฐ์ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
46 6121400037 นายนนทพัทธ์ ลั่นเต้ง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
47 6121400086 นางสาวนุชนารถ ศรีสุข บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
48 6121400098 นายปิยณัฎฐ์ ณัฎฐาชัย บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
49 6121400136 นายเสฏฐวุฒิ เสือใหญ่ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
50 6121400144 นายกนก คร้ามอ่ำ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
51 6121400151 นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์มั่น บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
52 6121400169 นางสาวมยุรี ญาติพิมล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
53 6121400177 นางสาวปัญจรัตน์ ฤกษ์สมบูรณ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
54 6121400268 นางสาวพรพิมล ศรีหากุล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ11
55 6121400300 นางสาวพัชรภรณ์ ผึ่งพินิช บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
56 6121400334 นางสาวจิรัชปภา รักษาบุญ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
57 6121400458 นางสาวพรรณชนก มากวงษ์นาค บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
58 6121400508 นางสาวสิริเพ็ญ พันธ์มะลี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
59 6121400540 นางสาวนิตยา ชินภาชน์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
60 6121400565 นายเอกรัฐ พรหมบุตร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
61 6121400631 นายอมรเทพ หวังนิเวศน์กุล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ70
62 6121400649 นางสาวกนกนารี เต็มชำนาญ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
63 6121400664 นายอัยยรัช กลิ่นบุบผา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
64 6121400666 นายพุฒิพงศ์ คงสกุล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
65 6121400674 นายนำโชค ผานมีชัย บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
66 6121400708 นางสาวสุพรรณิการ์ แก่นสิงห์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
67 6121400714 นางสาวกรรภิรมย์ อุ่นอำภา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
68 6121400722 นางสาวรัฐณัฐอร ธนัสปัญญานันท์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
69 6121400730 นางสาวบุศรา ธีราธรรม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
70 6121400748 นายชัยมงคล ทองปลี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
71 6121400755 นางสาวสุกฤตา ศิริรัตน์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
72 6121400771 นางสาวศศิธร รุ่งศิริ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
73 6121400797 นายณัฐวัฒน์ ถาวรวิวัฒนกูล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
74 6121400821 นายภานุวัฒน์ พรหมสุด บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
75 6121400839 นางสาวชนัญญา แก้วพิลา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
76 6121400847 นายกฤษฎา พยัคฆชาติ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
77 6121400862 นายเมธา โอภาวัฒนะ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
78 6121400896 นางสาวรสสุคนธ์ เทพสวัสดิ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
79 6121400920 นางสาวธัญลักษณ์ พิเชฐไพสิฐ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
80 6121400979 นายกฤตเมธ พงค์นอนิล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
81 6121401340 นางสาวชนิดาภา ฉิมพสุทธิ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
82 6121401365 นายวัชรกร จำปีถาวร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
83 6121401373 นางสาวเปมิกา คําสวัสดิ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
84 6121401514 นางสาวจิรภัทร์ พิทักษ์ชัยมงคล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
85 6121401522 นายยศศักดิ์ ขำคม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
86 6121401530 นางสาวจิตตรา ขันทอง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
87 6121401639 นายณัฐวัฒน์ เวียงคำ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
88 6121401647 นายปองวิชญ์ แย้มขจร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
89 6121401654 นายภพธร ดำริสุ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
90 6121401753 นางสาวนันท์นภัส สิริภัคเศรษฐ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
91 6121401761 นายพีระ ภูมิกลาง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ70
92 6121401787 นายธราธร ดวงสง่า บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
 วิทยาศาสตร์
93 5711502624 นายอุตสาหะ รักทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
94 5711503218 นายศุภฤกษ์ นพขำ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
95 5721508587 นายธนภัทร นาชัยเพ็ชร เทคโนโลยีสารสนเทศ40
96 5811502698 นายนครินทร์ โวหารกล้า วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
97 5811503332 นายทศพล เอมะสุวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
98 5811503472 นายบุญพิทักษ์ ชัยจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์40
99 5811503571 นายอภิวัฒน์ จันทร์ชุ่ม วิทยาการคอมพิวเตอร์10
100 5811503589 นายกิตติพงศ์ โฉมใส วิทยาการคอมพิวเตอร์10
101 5811503852 นายสหพล แซ่จิว วิทยาศาสตร์การกีฬา10
102 6111502099 นายพิพิธธน นาขวัญ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
103 6111503584 นายณัฐพงศ์ ยั่งยืนศิริ อาหารและโภชนาการ70
104 6111504202 นายธีรโชติ วงศ์อินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
105 6111504772 นางสาวณัฐยา ขันตี อาหารและโภชนาการ70
106 6111505043 นายภัทรภูมิ ปัญญาไว  เทคโนโลยีสารสนเทศ70
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071