เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGELE1002 : English for Work
กลุ่ม104
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศึกษาศาสตร์
1 5911200292 นางสาวชาณิศา หุ้ยทั่น การศึกษาปฐมวัย10
2 5911202058 นางสาววิจิตรา ปาคำ การศึกษาปฐมวัย10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 6011305296 นางสาวจันจิรา คุ้มครอง ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
4 6011305320 นายอักษราภัค รัตนะ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
5 6011305338 นายภูบดินทร์ มาลาเวช ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
6 6011305346 นายธนภัทร มิตรเชื้อชาติ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
7 6011305379 นางสาวพัชริดา โลหะบาล ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
8 6011305387 นางสาววรินทร์ แป้นเมือง ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
9 6011307961 นางสาววรี ศิลาชัย ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
10 6011307979 นางสาวภาณุมาศ นาขวัญ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
11 6011308001 นางสาวปีกาญจนา กระศิริ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
12 6021300360 นายสราวุธ ทับเลื่อน ดนตรีสากล10
13 6111302896 นายณัฏฐนาย แก้วพริ้ง ดนตรีสากล70
14 6111302912 นายจิรวัฒน์ ชาวสวน ดนตรีสากล10
15 6111304603 นายกนก ตรงต่อกิจ ดนตรีสากล10
16 6111305113 นายเตชิต วุฒิเสวกกามาศ นิติศาสตร์10
17 6111308810 นางสาวกัญย์สุดา สกุลแก้ว นิติศาสตร์10
18 6111308828 นางสาวทอฝัน สว่างอารมย์ นิติศาสตร์10
 วิทยาการจัดการ
19 5911406147 นางสาวกุลสตรี โสวัณณะ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
20 5911406170 นายภัทรพงศ์ ผดุงไทยธรรม บัญชีบัณฑิต10
21 5911406188 นางสาวดวงกมล รัตนขันธ์ บัญชีบัณฑิต10
22 5911409943 นางสาววาริศา อาภาภัควรกุล นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
23 5911410305 นายกษิดิ์เดช กลิ่นประเสริฐ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
24 5911411295 นางสาวกัญญาพัชร กิตยาการ บัญชีบัณฑิต10
25 5911411352 นางสาวกัลยาณี วงษ์จันทร์ บัญชีบัณฑิต10
26 5911411543 นางสาวอรอุมา ฝูงชนเชย บัญชีบัณฑิต10
27 5911411584 นางสาวจิรัชยา โพศิลา บัญชีบัณฑิต10
28 5911411592 นางสาวธันยภรณ์ นราศรี บัญชีบัณฑิต10
29 5911411626 นายพิริยกร บุญสรรค์สร้าง บัญชีบัณฑิต10
30 6011400840 นางสาวลักษณียา บุญตัน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
31 6011402309 นางสาวเจนจิรา ประสงค์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
32 6011402317 นางสาวสุพิชญา นาทันใจ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
33 6011402325 นายอรรถพล อุบลรัตน์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6011402333 นางสาวสายธาร ทิวเชียง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
35 6011402341 นางสาวศิริรักษ์ ชินเพ็ง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
36 6011402358 นางสาวสมฤดี กุลแจ้ง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
37 6011402366 นางสาวฐิติรัตน์ ปลั่งกลาง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
38 6011402374 นายภวัต ตั้งสิริสงวน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
39 6011402382 นายอัมรินทร์ เพ็งสุข บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
40 6011402390 นายรัตนชัย อยู่เรือง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
41 6011402416 นางสาวสมฤทัย กุลแจ้ง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
42 6011402424 นางสาวอรอมล พิณทอง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
43 6011402432 นายณัฐดนัย ใจยงค์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
44 6011402440 นายชนะศักดิ์ ทั่งถิร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
45 6011402473 นางสาวเมธาวี พ่วงคีรี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
46 6011402481 นายกิตติชัย นุยภูเขียว บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
47 6011402499 นางสาวกิตติญา เอี่ยมหนู บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
48 6011402507 นางสาวรัตนาภรณ์ คล้ายนุช บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
49 6011402796 นางสาวปริชาติ สีมี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
50 6011406029 นายมาร์ติน สตราปา บินเดอร์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
51 6011406151 นางสาวสุวรรณณา จันทร์สารคาม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
52 6011406664 นายพิมุกต์ บุญคุ้ม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
53 6011406771 นายสิทธินนท์ ธรรมทัต บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ70
54 6011406789 นายสรวิศ ธรรมปรีชา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ70
55 6011407431 นางสาวพรรัตน์ เศรษฐภักดี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
56 6011407530 นายอัครินทร์ พูลศิริเตชานนท์ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
57 6011407662 นางสาวศุภชลา แก้วมั่น นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
58 6011407753 นายธิติ อัมพรสุวรรณา นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
59 6011409916 นายทินกร ทองพูน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
60 6011410013 นางสาววรรณพร บุญจิตติ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
61 6011410021 นางสาวกัลยา กงนะ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
62 6011410054 นายวัชรพล วงค์เยาว์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
63 6011410328 นายอดิพงศ์ ดวงเดือน นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
64 6111405731 นางสาวศศิวิมล อุดม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
65 6111405749 นางสาวธิดา มะลิซ้อน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
66 6111405756 นางสาวเบญจวรรณ พันอะ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
67 6111405764 นางสาวขนิษฐา สะอาดโอษฐ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
 วิทยาศาสตร์
68 6011500243 นางสาวนันทกาญจน์ สุทธิธางกูร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
69 6011500631 นายธีรภัทร เขื่อนคำ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม10
70 6011501852 นางสาวเบญจวรรณ คุ้มคลองโยง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
71 6011501902 นางสาวทิพวรรณ จิณสิทธิ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
72 6011503676 นายตุลาการ อำนาจเจริญ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
73 6011504039 นายวรวิช แก้วกองเกตุ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
74 6011504096 นายชัชพงศ์ จาดเมือง วิทยาศาสตร์การกีฬา10
75 6011504112 นายพงศกร ยะฝั้น วิทยาศาสตร์การกีฬา10
76 6011504203 นายคาลีล อมานีมาลิค วิทยาศาสตร์การกีฬา10
77 6011504286 นายเถกิงศก ภู่วนิช วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
78 6011504351 นายวัชรินทร์ โวหารกล้า วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
79 6011504369 นางสาวนิจจารีย์ โต๊ะบุรินทร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071