เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGELE1002 : English for Work
กลุ่ม103
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรและชีวภาพ
1 6011100051 นางสาวนฤมล พูลมงคล วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
2 6011100077 นายณัฐวุฒิ ปิ่นยกูล วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
3 6011100093 นายพัฒนพล พรมทอง วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
4 6011100309 นางสาวณัฐณิกา นิลฉวี วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
5 6011100382 นายฐิติพันธ์ สืบประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
 ศึกษาศาสตร์
6 6011200539 นายชัยพฤกษ์ ไชยวาสน์ การศึกษาปฐมวัย10
7 6011201255 นางสาวกาญจนา รัตนปินทะ จิตวิทยา10
8 6011201339 นางสาวศุภลักษณ์ มะลิวัลย์ จิตวิทยา10
9 6011201404 นางสาวอันดามัน การะพิทักษ์ จิตวิทยา10
10 6011201412 นางสาวสุคณา ศรีรักษา จิตวิทยา10
11 6011201883 นายสรรเสริญ โล่ห์วชิรหัตถ์ จิตวิทยา10
12 6011201990 นางสาวกฤษณกร พิมพ์นุช จิตวิทยา10
13 6011202014 นางสาวอรญา นามศรี จิตวิทยา10
14 6011202048 นางสาววารุณี จันทร์โชติ จิตวิทยา10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 6011300602 นายโชติณรงค์ กลิ่นจันทร์ นิติศาสตร์10
16 6011300628 นายภาณุพงศ์ สุขพิศาล นิติศาสตร์10
17 6011300677 นางสาวพิชพิมล สงจัน นิติศาสตร์10
18 6011302137 นายบุญฤทธิ์ คำโคกกรวด ภาษาอังกฤษ10
19 6011302293 นายกิตติศักดิ์ บุญล้อม รัฐประศาสนศาสตร์10
20 6011302400 นายรุ่งฤทธิ์ สัตบัญ รัฐประศาสนศาสตร์10
21 6011302475 นางสาวณิชมน กังแฮ รัฐประศาสนศาสตร์10
22 6011302509 นางสาวสิรารมย์ บุญประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์10
23 6011302616 นายวิโรจน์ ขุนภักดี รัฐประศาสนศาสตร์10
24 6011302657 นายชนานันท์ ชุมพาลี รัฐประศาสนศาสตร์10
25 6011302723 นางสาวสุธินี อุดอ้าย รัฐประศาสนศาสตร์10
26 6011302889 นางสาวณัฐริกา สิทธิบุตร รัฐประศาสนศาสตร์10
27 6011304695 นายเริงฤทธิ์ อุดร นิติศาสตร์10
28 6011304786 นางสาวปัญญาพร แก่งหลวง นิติศาสตร์10
29 6011305585 นางสาวธัญรดา ต.วัฒนผล ภาษาอังกฤษ10
30 6011305601 นางสาวนฤมล กุลเถื่อน ภาษาอังกฤษ10
31 6011306419 นางสาวภานุมาศ นาคกลี้ยง รัฐประศาสนศาสตร์10
32 6111305089 นายกฤตนัย โคตรภูงา นิติศาสตร์10
33 6111305949 นายรัชชานนท์ ศุภโชคอนันต์ นิติศาสตร์10
 วิทยาการจัดการ
34 5911401999 นายวุฒิ วงศ์รุจิไพโรจน์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
35 5911402047 นายนพรัตน์ เทพไพสรรค์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
36 5911402062 นายวิรัตน์ แสงเสน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
37 5911402104 นางสาวกฤติยา เหล่ชาย บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
38 5911402112 นายวรพล ปาเปี้ย บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
39 5911404126 นางสาวพิมพ์วดี สิทธิวงศ์ษา นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
40 5911404316 นางสาวสุธิดา สุนสนาม นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
41 5911404548 นางสาววริษฐา สุวรรณศร นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
42 5911404597 นางสาวสายรุ้ง สงเคราะห์ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
43 5911404670 นางสาวภาวินี ทานสิน นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
44 5911404761 นางสาวกชกร โทนะรินทร์ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
45 5911406071 นางสาวเจนจิรา หลักมั่น นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
46 5911407889 นางสาวชฎาภรณ์ วิยะโส บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
47 5911407913 นางสาววันทนีย์ วันดี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
48 5911407996 นางสาวบุญฑริกา สุทน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
49 5911408002 นางสาวเสาวภักดิ์ กุลบุตร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
50 5911408028 นายประวัณ วิทยาโรจน์วงศ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
51 5911408044 นางสาวปิยะพร ขันธุ์แก้ว บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
52 5911408051 นางสาวชลธิชา สีดาสอน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
53 5911408226 นายศรัณยู ต้นเงิน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
54 5911408903 นางสาวณัฐกฤตา ทองนุ่น นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
55 5911408994 นางสาวกนกธร สุขะเศวต นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
56 5911409158 นางสาวพรชนก ใจดี นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
57 5911409174 นางสาวกิตติยา นิ่มนวล นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
58 5911409273 นายอำนวย อินต๊ะปะกูล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11
59 5911410263 นายธนพัฒน์ จันทวงษ์ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
60 5911410438 นายกวินภพ คำลือมี นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่70
61 5911410511 นายชลันธร แซ่เล้า นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
62 5911411840 นางสาววรรณวิไล โพธิ์เมือง  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
63 6011400022 นางสาววรัมพร เหล็กนวน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
64 6011400030 นายนิติกร แสนเห็มทอง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
65 6011400055 นายชนินทร์ จีระเศรษฐ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
66 6011400089 นายพงศกร ซอสูงเนิน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
67 6011401632 นางสาวอัมพิกา เมืองแดง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
68 6011401640 นางสาวน้ำ อุ่นอำไพ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
69 6011401657 นางสาวกนิษฐา สลักคำ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
70 6011401665 นางสาวนฤทชา ปานใหม่ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
71 6011401673 นายกิตติภพ แน่นอุดร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
72 6011401681 นางสาวอุมาภรณ์ บุญชิต บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
73 6011401715 นางสาวสุภาวดี เถินมงคล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
74 6011401723 นายฐิติวัฒน์ เทียมเมือง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
75 6011401731 นางสาวมลฤดี พาที บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
76 6011401756 นางสาวอรัญญา รุ่งเรือง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
77 6011401772 นางสาวสุทัตตา เจตเขตการณ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร70
78 6011401780 นายสุทธิพงษ์ หอมเสมอ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
79 6011401806 นางสาวศิรินภา ถาพินนา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
80 6011401814 นางสาวสกาวเดือน แก้วน้อย บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
81 6011401830 นายรพีพัฒน์ วงศ์สุขสันต์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
82 6011401871 นายนัทธพงศ์ เลิกสันเทียะ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
83 6011401905 นางสาวอัยรดา ยาคง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
84 6011402770 นางสาวภัสสราญิการ์ ดู่ผัด บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
85 6011402861 นายรัชชานนท์ ปาปะเข บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
86 6011403059 นางสาวอรวรรณ ศิลาเหลือง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
87 6011404305 นางสาวพัชราภรณ์ เดชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
88 6011404446 นางสาวอมรวรรณ ลือชัย อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
89 6011405021 นางสาวสุนิตา วันดีวงค์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ10
90 6011405070 นายปรัตถกร เจ้ยเปลี่ยน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
91 6011405138 นางสาวเบญจรัตน์ พูลเพิ่ม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
92 6011405146 นางสาวอรัญญา วงศ์สุพรรณ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
93 6011405153 นางสาวสิตานนท์ พาจันลา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
94 6011405179 นายวีรชัย วิเศษปัดสา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
95 6011405187 นางสาวจิราภรณ์ จักรอะโน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
96 6011405195 นางสาวภควดี ดุลยพิจารณ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
97 6011405559 นายสุรพล กลั่นทิพย์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
98 6011405633 นายวชิรวิชญ์ เกษแก้ว บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
99 6011405690 นายศุภมิตร ดอนทะนาม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
100 6011405765 นางสาวสุนิสา อุเซ็งมาเกะ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
101 6011405864 นางสาวแก้วกาญจน์ สุ่นศรี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
102 6011406011 นางสาวกาญจนา จันทร์สุวรรณ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
103 6011406037 นางสาวบุษบา ขันชารี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
104 6011406045 นายธนวัฒน์ ดีสุบิล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
105 6011406052 นายศิวพล กลิ่นสุคนธ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
106 6011406060 นางสาวมินตรา นิดประทุม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
107 6011406086 นางสาวนาตยา ธงเธอ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
108 6011406136 นางสาวกิตติยา วรรณจักร์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
109 6011406169 นางสาวพัชณิดา อภิโชดวัชรกุล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
110 6011406177 นางสาววาสนา ศุภเสถียร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
111 6011406839 นางสาวสุชญา กล่ำทอง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์10
112 6011407126 นางสาวพชรมน บรรจงจิตต์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
113 6011407142 นางสาวปรารถนา ชะนารัมย์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
114 6011407407 นางสาวศศิกาญจน์ เขียมลักษณ์เจริญ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
115 6011407415 นางสาวพิมพ์วิมล ภินทราภรณ์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
116 6011409510 นางสาวเกวลิน มะลิรัมย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ10
117 6011409577 นางสาวเปรมวดี ไชยศรี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์10
118 6011409593 นางสาวนันทิชา ตาต่อม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
119 6011409601 นายราชันย์ เถียรทิน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
120 6011409619 นางสาวสุธิตา คงทอง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
121 6011409627 นางสาวสุภาพร สุทธิสน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
122 6011409635 นายรัฐธรรมนูญ อนุกูล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
123 6011409643 นางสาวเสาวลักษณ์ นาบำรุง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
124 6011409650 นายนพดล วิรุฬรัตน์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
125 6011409676 นายภานุศักดิ์ คัณทักษ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
126 6011409692 นางสาวสุธาทิพย์ มณี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
127 6011409718 นางสาวสุดาภรณ์ เพื่อนรัมย์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
128 6011409726 นางสาวศิริวรรณ ประยูรวงศ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
129 6011409759 นางสาวภาวินี สุมทุม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
130 6011409775 นางสาวนัทธมน แสงรัตนคุณ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
131 6011409783 นางสาวบัณฑิตา เจียมเคน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
132 6011409791 นางสาวกัญติญา ไชยภู บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
 วิทยาศาสตร์
133 5911501145 นายนิติพัฒน์ มานะสัมพันธ์สกุล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
134 5911501152 นายจิรภัทร เจียมอนุกูลกิจ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
135 6011501100 นายจิรวัฒน์ สระทองพรม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
136 6011501142 นายฉันทวิชญ์ ปัญญากูล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
137 6011501159 นายณภัทร นัยจิตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071