เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGELE1002 : English for Work
กลุ่ม102
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรและชีวภาพ
1 6011100101 นายวรวุฒิ ศรีตองอ่อน วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
2 6011100119 นายรณชัย สวยค้าข้าว วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
3 6011100127 นายกชกร สัพสาร วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
4 6011100135 นางสาวปวันรัตน์ วงษ์เสงี่ยม วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
5 6011100390 นายพุฒิพงศ์ เสนน้อย วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
6 6011100416 นางสาวกรรณิกา สันเต๊ะ วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
7 6011100424 นายวัชรพงษ์ วัชรเฉลิม วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
 ศึกษาศาสตร์
8 6011200786 นางสาวเบญจวรรณ ปานขาว การศึกษาปฐมวัย10
9 6011200802 นางสาวกัลยกร เกิดสมบูรณ์ การศึกษาปฐมวัย10
10 6011200828 นางสาวชฎาพร คำผง การศึกษาปฐมวัย10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 5911300324 นางสาววรรณกร กมลวิบูลย์สุข ดนตรีสากล10
12 5911305257 นายศรัณย์ ศักดิ์แก้วเพ็ชร ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว10
13 5911305398 นายเกษม สุขวิมลไพศาล ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว10
14 5911305422 นายวชิระ คงขุนทด ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว10
15 6011300685 นายก้องกิดากร จันทร์หนองแวง ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว10
16 6011303796 นางสาวคณิตา เจริญศิลป์ ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว10
17 6011303812 นายกฤษณมงคล อิทธิยา ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว10
18 6011304075 นางสาวเพ็ญนภา แสงสว่าง การบริหารและการพัฒนาชุมชน10
19 6011304885 นายวันเฉลิม เทียมเพชร นิติศาสตร์10
20 6011305171 นางสาวสุชานาถ ไทยทวี ภาษาจีน10
21 6011305221 นางสาวนัฐภรณ์ ขวัญกล้า ภาษาจีน10
22 6011306260 นายกฤษดา ฝ้ายเทศ ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว10
23 6011306328 นายวิทวัส คงหา ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว10
24 6011306344 นางสาวพิมพ์กานต์ พรมจันทร์ ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว10
25 6111302698 นายณัฐสิทธิ์ บุญประคอง ดนตรีสากล10
26 6111302789 นายกฤตนัย มีชัยเจริญ ดนตรีสากล10
27 6111302805 นายนวมินทร์ ดิษฐศิลป์ ดนตรีสากล10
28 6111302839 นายเตวิช ทองวิลัย ดนตรีสากล10
29 6111304611 นายบุรุษพัฒน์ บุญทิน ดนตรีสากล10
30 6111304637 นายอนุพงศ์ สายมัน ดนตรีสากล70
31 6111304678 นายชัยธัช แซ่เจียม ดนตรีสากล10
32 6111304744 นายปัญจพล เกตุแก้ว ดนตรีสากล10
33 6111304934 นายรณกฤต วงศาโรจน์ ดนตรีสากล70
34 6111306798 นายพงศ์ภากร กฤดากร ณ อยูธยา ดนตรีสากล10
 วิทยาการจัดการ
35 5911403755 นางสาวจิรภรณ์ ล้วนเลิศ นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
36 5911403771 นายเปรมอนันท์ พรึ่มพรหม นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
37 5911403896 นางสาววัชราภรณ์ บวรคุณยานนท์ นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
38 5911403995 นางสาวอังคณา บุตรสุ้ย นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
39 5911405917 นายณัฐพงษ์ วงค์เกษม นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
40 5911405933 นายพชร แจ่มรุจี นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
41 5911405941 นายนนทวัฒน์ จันทร์อินทร์ นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
42 5911405958 นายกรธวัช กาศอุดม นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
43 5911407343 นางสาวผไทมาศ ชุนเกษา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
44 5911409638 นายธรรมนูญ อามาตย์มนตรี นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
45 5911409729 นางสาวอิศราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
46 5911409745 นางสาวพิชามญชุ์ สุทธิประภา นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
47 5911409901 นายปริญญา ทรัพย์จอหอ นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
48 5911409919 นายพิพรรธ บัวผัน นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
49 5911410396 นายเกวรินม์ ปัญญสา นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
50 5911412053 นางสาวปิยธิดา เนื่องตีบ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
51 6011400733 นางสาวนริสรา คำสุนทร นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
52 6011400857 นางสาวกมลชนก ศรเล็ก นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
53 6011401509 นางสาวนันท์นภัส ดู่ผัด บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
54 6011403661 นางสาวปาลิดา จินดา นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
55 6011403711 นางสาวปรมินทร์ตรา เพชรรัตน์ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
56 6011403786 นางสาวกาญจนา ผดาวัลย์ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
57 6011403794 นายอุกฤษฏ์ ชินเชษฐ์ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
58 6011403869 นางสาวพริ้งพราว มณีพันธ์ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
59 6011403950 นายรชฏ รุ่งศรี นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
60 6011403968 นางสาวศศินา สุขเจริญ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
61 6011403976 นายอัษฎาภรณ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่11
62 6011404008 นางสาวสุภาภรณ์ ขาวละออ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
63 6011404065 นางสาวณัฐรินีย์ ชอบผล นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
64 6011404131 นางสาวสโรชา เดชทองคำ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
65 6011404164 นางสาวณัฐฐาพร จันทร์รอด นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
66 6011404735 นางสาววรรณิพร พรศรี นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
67 6011404776 นางสาวภาณุรัตน์ เลิศสกุล นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
68 6011405807 นางสาวพรวษา ผิวเผือก บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
69 6011405831 นางสาวอภิญญา ทรวงงาม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
70 6011405856 นางสาวศิริขวัญ ฮุยสุสดี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
71 6011406094 นายอรรถวิท สง่าวงศ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
72 6011407621 นายวุฒิชัย วนารัตน์ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
73 6011407647 นางสาวอุมาพร สังข์ด้วง นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
74 6011407654 นางสาวจิณณพัต โล่ห์สุวรรณ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
75 6011407670 นายกฤตติกรณ์ สายทอง นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
76 6011407688 นายเทพประทาน ละมูล นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
77 6011408272 นางสาวจิรวรรณ แสนเขื่อน นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
78 6011408488 นายศราวุธ รวยทรัพย์ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
79 6011408561 นางสาวชลดา แนบนวล นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
80 6011409171 นางสาวณัฐนันท์ ทินจันทร์ บัญชีบัณฑิต10
81 6011409312 นางสาวจีรนันต์ ศรมณี บัญชีบัณฑิต10
82 6011409346 นางสาวสุวพัชร ชมภูชนะ บัญชีบัณฑิต10
83 6011409841 นางสาวสุรีย์รัตน์ วงค์ตระการ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
84 6111406101 นางสาวกนกวรรณ กุหลาบกุลี บัญชีบัณฑิต10
85 6111406143 นางสาวเจนจิรา ทองบุ บัญชีบัณฑิต10
86 6111406556 นางสาวกมลวรรณ โพธิ์เงิน บัญชีบัณฑิต10
 วิทยาศาสตร์
87 6011500664 นายวรรัตน์ สายสี วิทยาการคอมพิวเตอร์10
88 6011500672 นายจรณชัย แพ่งภิรมย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
89 6011500680 นายอภิรักษ์ ชินจักร วิทยาการคอมพิวเตอร์10
90 6011500748 นายศษิกร หรั่งเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
91 6011500755 นายสุรนันท์ จันทร์ทิม วิทยาการคอมพิวเตอร์10
92 6011500797 นายอภิรักษ์ วงค์ปัญญาดี วิทยาการคอมพิวเตอร์10
93 6011501225 นายศราวุทธิ์ เจาะบำรุง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
94 6011501233 นายอภิวัฒน์ พุดบำรุง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
95 6011501241 นายภคิน ธราศิริธรรม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
96 6011501423 นายสุพชัย สายสอน วิทยาศาสตร์การกีฬา10
97 6011501530 นายชยพัทธ์ ปิลันธนดิลก วิทยาศาสตร์การกีฬา11
98 6011501621 นายณัฐพล เจริญสุข วิทยาศาสตร์การกีฬา10
99 6011501753 นายธรรมรัตน์ พานิชย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
100 6011502447 นายมญชุ์ชวินทร์ ปิ่นทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
101 6011502454 นายนันท์ธวัช คำมั่น วิทยาการคอมพิวเตอร์10
102 6011502629 นายพชร ทันดอน วิทยาศาสตร์การกีฬา10
103 6011502652 นายธีรนัย ทองทรง วิทยาศาสตร์การกีฬา10
104 6011502678 นายเมธา ใยอินทร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
105 6011502694 นายชาญณรงค์ แจ่มใส วิทยาศาสตร์การกีฬา10
106 6011502744 นายสราวุฒิ พันธานี วิทยาศาสตร์การกีฬา10
107 6011502751 นายปพน ผดุงเจริญกุล วิทยาศาสตร์การกีฬา10
108 6011502793 นายศุภณัฐ สิริวรรณภา วิทยาการคอมพิวเตอร์10
109 6011502801 นายฟิตรี กาเจ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
110 6011502967 นายกนกฤษ ทองโอม วิทยาการคอมพิวเตอร์10
111 6011503015 นายธงไชย จารธนพัฒน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
112 6011503023 นายศิวกร สายใจ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
113 6011503031 นายสรรเพชญ รักการ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
114 6011503866 นายนันทวัฒน์ สีใส วิทยาศาสตร์การกีฬา10
115 6011503981 นายสรชาติ หาดี วิทยาศาสตร์การกีฬา10
116 6011504161 นายภราดร บุญดวง วิทยาศาสตร์การกีฬา10
117 6011504211 นายวัฒนกรณ์ สวามิชัย วิทยาศาสตร์การกีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071