เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGELE1002 : English for Work
กลุ่ม101
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรและชีวภาพ
1 5911100781 นายสุรวุฒิ พงษ์กล้า วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
2 5911100898 นายอิศรา มาลารัตน์ วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
3 5911101326 นายพชรพล พลับพลา วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
4 5911101367 นางสาวธัญนิฌา เกิดพุ่ม วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
5 5911101409 นางสาวบุศรินทร์ ง้าวแหลม วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
6 5911101425 นายเมธาวี ง้าวแหลม วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ10
 ศึกษาศาสตร์
7 6011201545 นางสาวชลิดา ทารักษ์ การศึกษาปฐมวัย10
8 6011201552 นางสาวนันทกา เนียมสูงเนิน การศึกษาปฐมวัย10
9 6011202071 นางสาวมนชญา จงรักวิทย์ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
10 6011202113 นายนิธิพันธุ์ กันหาจันทร์ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
11 6011202139 นางสาวอัญรัตน์ สร่างไธสง เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
12 6011202196 นางสาวสุกัลยา นาคแก้ว เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
13 6011202204 นางสาวไข่มุก กัญจนบุศย์ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 5911300332 นางสาวกนกณัฐรัศม์ ตรีรัตนาวิทยา ดนตรีสากล10
15 5911300621 นางสาวสุดารัตน์ หมั้นป้อม ดนตรีสากล10
16 5911301991 นางสาวพรชุดา หล่าบุตรศรี ภาษาไทย10
17 5911302080 นางสาวสุธาสินี นาวาล่อง ภาษาไทย10
18 5911302155 นางสาวรัตนา งอกกำไร ภาษาไทย10
19 5911302163 นางสาววริญา พิมพ์บูรณ์ ภาษาไทย10
20 5911302171 นางสาวอุราวรรณ์ ตาลยอดทอง ภาษาไทย10
21 5911304037 นางสาวพัสวี คูณมี ดนตรีสากล10
22 6011300396 นางสาวอรัญญา ทองหล่อ ภาษาอังกฤษ10
23 6011300610 นางสาวจิตติมา ธรรมทินนะ นิติศาสตร์10
24 6011300990 นายชนาสิน ไชยวุฒิ ดนตรีสากล10
25 6011301634 นางสาวกนกพร พลกำจร ภาษาอังกฤษ10
26 6011301667 นางสาวสโรชา ลีสุขสาม ภาษาอังกฤษ10
27 6011301725 นางสาวเบญจวรรณ หลงพงค์ ภาษาอังกฤษ10
28 6011301774 นางสาวพนัชดา ศรีจันทร ภาษาอังกฤษ10
29 6011301832 นางสาวชวนันท์ บุญปก ภาษาอังกฤษ10
30 6011302020 นางสาวนิภาภัทร สุขหอม ภาษาอังกฤษ10
31 6011302145 นางสาวกิตติมา พุ่มโพธิ์ทอง ภาษาอังกฤษ10
32 6011302178 นางสาวจุฑามาศ สืบสาย ภาษาอังกฤษ10
33 6011302236 นางสาวชลธิชา ไวยบุตร ภาษาอังกฤษ10
34 6011302285 นางสาวอารีญา เหิมฮึก รัฐประศาสนศาสตร์10
35 6011302327 นายชิษณุพงษ์ นิยมพงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์10
36 6011302335 นางสาวศิรภัสสร ช่วยคงมา รัฐประศาสนศาสตร์10
37 6011302517 นายพบโชค ชนะภัย รัฐประศาสนศาสตร์10
38 6011302533 นางสาววิภาวรรณ น้อยบล รัฐประศาสนศาสตร์10
39 6011302608 นางสาวสุพัตรา ยกฉวี รัฐประศาสนศาสตร์10
40 6011302731 นางสาวกมลทิพย์ โสภาวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์10
41 6011302772 นายจักรวาล นิลกำแหง รัฐประศาสนศาสตร์10
42 6011302822 นายอาทร กะสิรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์10
43 6011302863 นายสถาพร อินชัยภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์10
44 6011302905 นายธรรมสิริ สุวรรณปฏิมากุล รัฐประศาสนศาสตร์10
45 6011302913 นางสาวสิริวิภา ทองทวี รัฐประศาสนศาสตร์10
46 6011303192 นางสาวผณินทรา แก่นจันทร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์10
47 6011303390 นางสาวพรสว่าง วงษาบุตร ภาษาอังกฤษ10
48 6011303416 นางสาวเนตรนภา กิ่งค้างพลู ภาษาอังกฤษ10
49 6011303432 นายชลธี พุ่มชื่น ภาษาอังกฤษ10
50 6011303614 นางสาวรัตวรรณ เป้าสุวรรณชัย ภาษาอังกฤษ10
51 6011303630 นางสาวกาญจนา หาญณรงค์ ภาษาอังกฤษ10
52 6011303671 นางสาววันทนีย์ สนทอง ภาษาอังกฤษ10
53 6011303754 นายนวพล ปิ่นแก้ว ภาษาอังกฤษ10
54 6011303770 นางสาวนุชนาฎ ปลายแก่น บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์10
55 6011303804 นายดรุณ มาทานี ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว10
56 6011303895 นายเจษฎา สิทธิมงคล รัฐประศาสนศาสตร์10
57 6011303929 นางสาวปรีดิพัทธ์ ดาวล้อม รัฐประศาสนศาสตร์10
58 6011303952 นางสาวศิรินาถ สุขไสว รัฐประศาสนศาสตร์10
59 6011304711 นายธันยพิพัธน์ เทียนสันเทียะ นิติศาสตร์10
60 6011304836 นางสาวธชาดา ศรีประสงค์ นิติศาสตร์10
61 6011305064 นางสาวคณิตา ฮาซัน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์10
62 6011305692 นางสาวบัณพร ไม่เศร้า ภาษาอังกฤษ10
63 6011305700 นางสาวอารียา เพิ่มทรัพย์ ภาษาอังกฤษ10
64 6011305718 นางสาวสุธิดา ก้อนแก้ว ภาษาอังกฤษ10
65 6011305734 นางสาวสุดารัตน์ สอนสัตย์ ภาษาอังกฤษ10
66 6011305775 นางสาวจิรัฏฐิกานต์ เกิดศิริ ภาษาอังกฤษ10
67 6011305783 นางสาวสุชัญญา สิงห์เสนา ภาษาอังกฤษ10
68 6011305940 นางสาวมินทร์นารา สอนสีดา ภาษาอังกฤษ10
69 6011305965 นายพัชรากร แก้วกันหา ภาษาอังกฤษ10
70 6011306047 นางสาวชุติพร คุ้มตะสิน ภาษาอังกฤษ10
71 6011306112 นางสาวเมธาวี ศรีประถม ภาษาอังกฤษ10
72 6011306393 นายรังสิมันต์ สิขิวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์10
73 6011306401 นายกิติพงษ์ สีทากุล รัฐประศาสนศาสตร์10
74 6011306575 นางสาวอาทิตยา สกุณา รัฐประศาสนศาสตร์10
75 6011306583 นางสาวสุภาพร แข่งขัน รัฐประศาสนศาสตร์10
76 6011306666 นางสาวจริยา รักษาศรี รัฐประศาสนศาสตร์10
77 6011306674 นายวรากร มีมาก รัฐประศาสนศาสตร์10
78 6011306773 นางสาวปิยธิดา ฉิมพาลี รัฐประศาสนศาสตร์10
79 6011306864 นางสาวกมลพรรณ เนื้ออ่อน รัฐประศาสนศาสตร์10
80 6011308084 นางสาวชุติมา สุขสุดชีพ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์10
 วิทยาการจัดการ
81 5911407178 นางสาวอารียา และมัด บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
82 5911407335 นางสาวปวีณ์สุดา ประยูรพงษ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
83 5911407350 นางสาวชนันดา หงษ์น้อย บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
84 5911407517 นางสาวพิชชาพร สุดวิชา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
85 5911407533 นางสาวจุฑามาศ บุญหาร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
86 5911412046 นางสาวนูรซารีฮัน บาโด บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
87 6011401202 นางสาวบุษยา คุณนาแก บัญชีบัณฑิต70
88 6011401285 นางสาวธิดารัตน์ ขุนเชียง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
89 6011401350 นางสาวสุทธิดา สีหะนัด บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
90 6011404123 นางสาววีรภัทรา ประคุณหังสิต นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
91 6011405344 นายธนพล จิตรีธรรม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์10
92 6011405377 นางสาวทานตะวัน กุมภิโร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์10
93 6011405518 นางสาวอมรรัตน์ เหมมะ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
94 6011405716 นางสาวจุฬาลักษณ์ ก้อนสันทัด บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
95 6011405740 นางสาวสุนิตรา มีสาคร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
96 6011407043 นางสาวพัทรียา ชูจันทร์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์10
97 6011408751 นางสาวพรศิริ ขันคำ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
98 6011409197 นางสาววรรณรี ต่วนคำ บัญชีบัณฑิต10
99 6011409205 นางสาวธัญญารัตน์ วงษ์อินตา บัญชีบัณฑิต10
100 6011409213 นางสาวอสมาภรณ์ กลั่นเกษร บัญชีบัณฑิต10
101 6011409320 นางสาวฤทัยมาศ โพธิมาศ บัญชีบัณฑิต10
102 6011409361 นางสาวธัญญาศิริ คูกิติรัตน์ บัญชีบัณฑิต10
103 6011409494 นางสาวอรวรรณ ดวงมณี บัญชีบัณฑิต10
 วิทยาศาสตร์
104 5911501178 นายณัฐกานต์ แก้วมา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
105 5911501194 นางสาวสุมลฑาฬ์ เดชจร เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
106 5911501228 นายออมทรัพย์ ชานชิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
107 5911502747 นายณัฐพงศ์ สายบุ่งค้า  วิทยาศาสตร์การกีฬา10
108 5911503521 นายคุณานนต์ มงคลวัจน์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
109 5911503786 นายภาณุพงษ์ ยิ่งสุจริตพันธ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
110 5911503794 นายฐานทัพ พลอยนุช เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
111 5911503810 นายณัฐวุฒิ เจริญสุข เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
112 5911503828 นายอภิวัฒน์ ดิเส็ม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
113 5911503844 นายปองเทพ คล้ายอุดม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
114 5911505088 นายประหยัด เกงชัยภูมิ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
115 6011500920 นายอรรคเดช วงษ์สาลี เทคโนโลยีสารสนเทศ10
116 6011500938 นายอภิวัฒน์ นาดี เทคโนโลยีสารสนเทศ10
117 6011500953 นายกิตติภูมิ โคตุทา เทคโนโลยีสารสนเทศ10
118 6011501001 นางสาววิชุตา ขำคม เทคโนโลยีสารสนเทศ10
119 6011501019 นายธนกฤต มงคลรชตสกล เทคโนโลยีสารสนเทศ10
120 6011501092 นายยศวัฒน์ ธงธไนศวรรย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
121 6011501449 นายธนพล แก้วเรือง วิทยาศาสตร์การกีฬา10
122 6011501613 นายปริญญา สุขเจริญ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
123 6011501779 นางสาวญาทิพย์ ทองย้อย วิทยาศาสตร์การกีฬา10
124 6011502504 นางสาวนภัสสร โพธิ์ศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ10
125 6011502512 นายนฤพล ไทยเดชา เทคโนโลยีสารสนเทศ10
126 6011504120 นายธวัชชัย แสงงาม วิทยาศาสตร์การกีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071