เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGELE1001 : English for Communication
กลุ่ม107
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศึกษาศาสตร์
1 6111200025 นางสาวพัชรี พละศักดิ์  การศึกษาปฐมวัย10
2 6111200074 นางสาวชมพูนุช สร้อยจิตร  การศึกษาปฐมวัย10
3 6111200082 นางสาวศิริพร เรืองโสม  การศึกษาปฐมวัย10
4 6111200330 นางสาวสุพิชญา ถุงวิชา  การศึกษาปฐมวัย10
5 6111200355 นางสาววิลาสินี แสงระยับ  การศึกษาปฐมวัย10
6 6111200389 นางสาวสาลินี เจริญปราสาท  การศึกษาปฐมวัย10
7 6111200454 นางสาวสุนิษา ติงสะ  การศึกษาปฐมวัย10
8 6111200470 นางสาวชนิภรณ์ เผ่าเพ็ง  การศึกษาปฐมวัย10
9 6111200488 นางสาวดวงกมล บุญศรี  การศึกษาปฐมวัย10
10 6111200587 นางสาวเรวดี แขวงรถ  การศึกษาปฐมวัย10
11 6111200892 นางสาวเบญจวรรณ ธุระธรรม  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
12 6111200918 นางสาวพรนภา สีลานุกูล  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
13 6111200934 นางสาวนิศารัตน์ พรหมดวง  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
14 6111201031 นางสาวบุณยวีร์ โสภารัตน์  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
15 6111201122 นายเติมพร งามงอน  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
16 6111201171 นางสาวขนิษฐา บุญทอง  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
17 6111201395 นางสาวสุนันธิณี สารบูลย์  พลศึกษา10
18 6111201460 นายภานุพงศ์ ปิลวาสน์  พลศึกษา10
19 6111201486 นางสาวกมลชนก เพชรพิรุณ  พลศึกษา10
20 6111201783 นายชยานันท์ มังกโรทัย เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์70
21 6111201809 นายปารเมศ ไชยเจริญ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
22 6111201833 นายวรวุฒิ พันธิทักษ์ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
23 6111201882 นายวรโชติ วงษ์เสมา พลศึกษา10
24 6111201916 นายธนายุทธ ชนะสงคราม พลศึกษา10
25 6111201924 นางสาวกนกวรรณ ผลวิชา พลศึกษา60
26 6111201932 นางสาวภัคจิรา บุรารักษ์ พลศึกษา10
27 6111201957 นายธนกฤต กลับวุ่น พลศึกษา10
28 6111202062 นางสาวกรรณิการ์ แสงสูง การศึกษาปฐมวัย10
29 6111202237 นางสาวพิมพ์ลภัส มานวงศ์ พลศึกษา10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 6111303571 นายวัชระ จันทรสนธยา ภาษาอังกฤษ10
 วิทยาการจัดการ
31 5611417949 นายวชิรวิทย์ หิรัญสถิตย์พร การบริหารทรัพยากรมนุษย์10
32 6011400022 นางสาววรัมพร เหล็กนวน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
33 6011400030 นายนิติกร แสนเห็มทอง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
34 6011401624 นายวีระพงศ์ บัวคำ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
35 6011401657 นางสาวกนิษฐา สลักคำ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
36 6011401665 นางสาวนฤทชา ปานใหม่ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
37 6011401673 นายกิตติภพ แน่นอุดร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
38 6011401681 นางสาวอุมาภรณ์ บุญชิต บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
39 6011401723 นายฐิติวัฒน์ เทียมเมือง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
40 6011401756 นางสาวอรัญญา รุ่งเรือง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
41 6011401780 นายสุทธิพงษ์ หอมเสมอ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
42 6011401806 นางสาวศิรินภา ถาพินนา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
43 6011401814 นางสาวสกาวเดือน แก้วน้อย บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
44 6011401848 นางสาวพรทิพย์ บุญสาลี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
45 6011401863 นางสาวนันทิยา อิสมาแอล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
46 6011401897 นางสาวศศิธร แสนอู บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
47 6011401905 นางสาวอัยรดา ยาคง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
48 6011405138 นางสาวเบญจรัตน์ พูลเพิ่ม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
49 6011405179 นายวีรชัย วิเศษปัดสา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
50 6011405195 นางสาวภควดี ดุลยพิจารณ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
51 6011406185 นางสาวณัฐชา พิณพาทย์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
52 6011409601 นายราชันย์ เถียรทิน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
53 6011409619 นางสาวสุธิตา คงทอง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
54 6011409627 นางสาวสุภาพร สุทธิสน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
55 6011409650 นายนพดล วิรุฬรัตน์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร10
56 6011409866 นางสาวชไมพร สมบัติ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
57 6011409890 นางสาวธิดารัตน์ ป้อมยุคล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
58 6111400179 นางสาวชุมพูนุท มณีฉาย  บัญชีบัณฑิต10
59 6111400187 นางสาวณัฐภาภรณ์ แก้วไพรชัด บัญชีบัณฑิต10
60 6111400278 นางสาวเสาวภาคย์ สวัสดี  บัญชีบัณฑิต10
61 6111400906 นางสาวศิโรรัตน์ พุ่มกระจ่าง  บัญชีบัณฑิต10
62 6111400997 นางสาวกาญจนา สาระโชติ  บัญชีบัณฑิต10
63 6111401664 นางสาวอารียา เจริญอาจ  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
64 6111401714 นายธนพล เพ็ชรเวช  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
65 6111401813 นางสาวภัทรวดี แสงนิล  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
66 6111402894 นางสาวธิตินันท์ ใจวงค์  นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
67 6111402987 นายณัฐภัทร์ เทพธรณินทรา นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
68 6111403538 นายชนัญญู พรเจริญ นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
69 6111404163 นายภัสกร ศรีละพันธ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
70 6111404791 นายเจนณรงค์ หุ่นยนต์ นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
71 6111404817 นายจิราพัชร สุริหะ นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
72 6111405079 นายฐาปกรณ์ สุขกุลปริวรรต นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
73 6111405582 นายพงศกร พุ่มกาหลง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
74 6111406010 นางสาวศศิวิมล บุญสงค์ บัญชีบัณฑิต10
75 6111406267 นางสาวอาศเลษา คามาโช นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
76 6111406762 นางสาวปริพัตร อินทอง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
77 6111407604 นายสิรภพ ปัทมะริสา นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล10
78 6111408065 นายพีรพล ระลึกธรรม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
79 6111409001 นายกิตติพัฒน์ ขำอ่อน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
 วิทยาศาสตร์
80 6111500226 นายปฏิวัติ สุขเจริญ  วิทยาศาสตร์การกีฬา10
81 6111500259 นายวรรณชาติ สากลวารี  วิทยาศาสตร์การกีฬา10
82 6111500275 นายธนพัฒน์ ประภัศร  วิทยาศาสตร์การกีฬา10
83 6111500556 นางสาวพิไลพร ต่างหู  คณิตศาสตร์10
84 6111500564 นางสาวศิริธร ยัญญะจันทร์  คณิตศาสตร์10
85 6111500655 นางสาวจันจิรา พลไตร  คณิตศาสตร์10
86 6111500978 นายนภัส พรสวัสดิ์  วิทยาการคอมพิวเตอร์10
87 6111500986 นายอำพล อาจหาญ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
88 6111501166 นางสาวอภิญญา แสงพันธ์  วิทยาศาสตร์การกีฬา10
89 6111501703 นางสาวธนันญา อุดมพันธ์ คณิตศาสตร์10
90 6111501729 นางสาวทิพย์ภาพร ประชารุง คณิตศาสตร์10
91 6111501752 นางสาวรัตติยาภรณ์ สาลาด คณิตศาสตร์10
92 6111501760 นางสาวฟาริดา ภูมิเดช คณิตศาสตร์10
93 6111501778 นายธีระพงศ์ เกตุทอง คณิตศาสตร์10
94 6111501794 นายปรัชญากร เย็นฟัง คณิตศาสตร์10
95 6111501802 นางสาวศิริลักษณ์ เจ้าปัญญา คณิตศาสตร์10
96 6111501810 นางสาวสุชาดา ตาลประเดิม คณิตศาสตร์10
97 6111501828 นางสาววาสนา รักพวงทอง คณิตศาสตร์10
98 6111501836 นายจีรเดช แดงมณี คณิตศาสตร์10
99 6111501851 นางสาวนนทิญา ดาษขุนทด คณิตศาสตร์10
100 6111501869 นางสาวศิริพร ไทรแก้ว คณิตศาสตร์10
101 6111501877 นายจตุพล สิทธิเกษมชัย คณิตศาสตร์10
102 6111503758 นายเสฎฐวุฒิ ชาสมบัติ  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม70
103 6111503766 นายพงศกร ทับบำรุง  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม70
104 6111503774 นายอนุวัฒน์ ศรีธาตุ  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม10
105 6111503782 นางสาวประภาพร ภะวะภูทะ คณิตศาสตร์10
106 6111503790 นายวัฒนชัย งอกศิลป์ คณิตศาสตร์10
107 6111503808 นางสาวแววมยุรา สมภักดี คณิตศาสตร์10
108 6111503857 นางสาวกรรณิการ์ ลั่นทอง คณิตศาสตร์10
109 6111503873 นางสาวสุลักษณา จันทรประนต คณิตศาสตร์10
110 6111503899 นางสาวอรทัย เกื้อกิ้ม คณิตศาสตร์10
111 6111503907 นายธนวัฒน์ ศรีสุวรรณ คณิตศาสตร์10
112 6111503915 นายนิพนธ์ รุ่งสว่าง คณิตศาสตร์10
113 6111503931 นางสาวพิมลพรรณ เนียมสวน คณิตศาสตร์10
114 6111504251 นายภูตะวัน สงวนพงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
115 6111504400 นายพรชัย ทองสีกัน วิทยาศาสตร์การกีฬา10
116 6111504707 นายวีระศักดิ์ หมื่นแก้ว วิทยาศาสตร์การกีฬา10
117 6111505035 นางสาวสุพัตรา แก้วเชิด  เทคโนโลยีสารสนเทศ10
118 6111505076 นางสาวภีรญา สลามเต๊ะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ10
119 6111505126 นางสาวสุรางคนางค์ บุญผุย  วิทยาการคอมพิวเตอร์10
120 6111505159 นายศุภฤกษ์ จิตงามพงศ์  วิทยาการคอมพิวเตอร์10
121 6111505639 นางสาวกฤษณา เกตุสวัสดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
122 6111506223 นายชนกชนม์ วางไชย อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม10
123 6111506256 นายไกรวิชต์ ทองเกลียว วิทยาศาสตร์การกีฬา10
 วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก
124 6011700405 นางสาวธัญรักษณ์ แสงโชติ การแพทย์แผนจีน10
125 6011700512 นางสาวภาวนา สายงาม การแพทย์แผนจีน10
126 6011700553 นางสาวรุ่งทิพย์ อินแก้ว การแพทย์แผนจีน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071