เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGELE1001 : English for Communication
กลุ่ม106
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศึกษาศาสตร์
1 6111200157 นางสาวศิริลักษณ์ อินอ่อน  พลศึกษา10
2 6111200173 นายสาละวิน โสะพันธ์  พลศึกษา10
3 6111200181 นางสาวปนัดดา กำลังกล้า  พลศึกษา10
4 6111200199 นางสาววรารัตน์ เกิดสมมาศ  พลศึกษา10
5 6111200223 นางสาวศศินา สำราญพิศ  พลศึกษา10
6 6111200231 นางสาวศิรดา อินทองคำ  พลศึกษา10
7 6111200249 นายปริญญา สิมลี  พลศึกษา10
8 6111200256 นางสาวนพรัตน์ โสมนาค  พลศึกษา10
9 6111200272 นางสาวปุณยาพร อินทรัต  พลศึกษา10
10 6111200298 นายณัฐพล บุตรเพชร  พลศึกษา70
11 6111200611 นางสาวธนาภรณ์ วงศ์คำหาญ  การศึกษาปฐมวัย10
12 6111201247 นายกิตติธัช เเข็งเขตรกรณ์  พลศึกษา10
13 6111201254 นายสุรทัศน์ สานนท์  พลศึกษา10
14 6111201262 นางสาววรัชยา ชื่นเจริญ  พลศึกษา10
15 6111201296 นายนิธิ เทียมทอง  พลศึกษา10
16 6111201304 นางสาวอุไรวรรณ ประเสริฐล้ำ  พลศึกษา10
17 6111201312 นางสาวภาณุมาศ เหลือสูงเนิน  พลศึกษา10
18 6111201338 นางสาวดวงฤทัย ทรงวาจา  พลศึกษา10
19 6111201346 นายธีรศักดิ์ สงวนชม  พลศึกษา10
20 6111201353 นายภัทรดนัย ธัญกิตติชัย  พลศึกษา10
21 6111201635 นางสาวกังสดาล สังวรสินธุ์ การศึกษาปฐมวัย10
22 6111202013 นางสาววิลัยพร ไชยสุระ การศึกษาปฐมวัย10
23 6111202047 นางสาวณิชาภัทร พงษ์เผ่า การศึกษาปฐมวัย10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 5711312479 นางสาวปฐมาวดี เฮืองศรี สารสนเทศศาสตร์10
25 6011303226 นางสาวกนกวรรณ เสมอพิทักษ์ ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)10
26 6011303234 นางสาวพลอยไพลิน ขันคำกาศ ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)10
27 6011303259 นางสาวรุ่งนภา รักษา ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)10
28 6011303366 นายพีรวุฒิ พรหมมินทร์ ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)10
29 6011307037 นายภูมิพงษ์ พลโภคิน ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)10
30 6011307052 นายไชยยา ชูมี ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)10
31 6011307169 นายองศา หมั่นมานะ ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)10
32 6011307417 นายณวรรฐ์ปวีร์ ผลเพิ่ม ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)10
 วิทยาการจัดการ
33 5711415249 นางสาววัชรมน เฉลิมวงศ์ นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และโฆษณา)10
34 6011408777 นางสาวธนมาศ มีมาก นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
35 6111400120 นางสาวจิราทิพย์ จันทร์แจ่ม  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
36 6111400195 นางสาวกรรณิษา แสนทวีสุข  บัญชีบัณฑิต10
37 6111400260 นางสาวสุพรรษา วันเจียม  บัญชีบัณฑิต10
38 6111400286 นางสาวกิตติภรณ์ สังขโชติ  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
39 6111400294 นางสาวสุรีย์พร ศรีบุตรดี  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
40 6111400302 นายนิรภัฏ พวงพิกุล  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
41 6111400336 นางสาวสิริลักษณ์ รอดคง  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
42 6111400914 นางสาวอริสรา ยุทธการ  บัญชีบัณฑิต10
43 6111400922 นางสาวภัคจิรา หมัดประเสริฐ  บัญชีบัณฑิต10
44 6111400948 นายกันตพงศ์ อุดมสันติสุข  บัญชีบัณฑิต10
45 6111400955 นางสาวกุลธิดา มีมงคล  บัญชีบัณฑิต10
46 6111401151 นางสาวสุฮัยลา วอลีบาแย บัญชีบัณฑิต10
47 6111401219 นางสาวจุฑามณี ตะเคียนจันทร์  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
48 6111401524 นางสาวซารีนา เนื่องบุญมา  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
49 6111401532 นายสหัสวรรษ สุขเบื้องบน  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
50 6111401540 นางสาวสุภาภรณ์ ลาภปรากฎ  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
51 6111401722 นางสาวอลีนา ทะเลลึก  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
52 6111401748 นางสาวนัสริน ดอเลาะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
53 6111401862 นางสาวกัญญพัชร สุหัตถาพร  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
54 6111401961 นางสาวชนากานต์ ชูนาม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
55 6111402126 นางสาวเกษสุดาพร เพ็งแจ่ม  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
56 6111402134 นายชลชาติ โฉมฉิน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
57 6111402670 นางสาวสิรินาถ โยธารักษ์  บัญชีบัณฑิต10
58 6111402696 นายอนุสรณ์ สุขสวัสดิ์  บัญชีบัณฑิต10
59 6111402738 นายนิธิชัย อัญชลิพงศ์  บัญชีบัณฑิต10
60 6111402787 นางสาวสุนิสา กำจัดภัย  บัญชีบัณฑิต10
61 6111402803 นางสาวกรรณิการ์ คำมานิตย์  บัญชีบัณฑิต10
62 6111402811 นางสาวอังสุมา สิงห์ศิริ  บัญชีบัณฑิต10
63 6111402829 นายพลจักร สีดี  บัญชีบัณฑิต10
64 6111402837 นางสาวธนัช ทิมเรืองเดช  บัญชีบัณฑิต10
65 6111402910 นางสาวจุฑาทิพย์ ธานีรัตน์  บัญชีบัณฑิต10
66 6111402928 นางสาวนภาพร สังฆะรักษ์  บัญชีบัณฑิต10
67 6111402944 นางสาวนภัสสร พัดมี  บัญชีบัณฑิต10
68 6111402977 นางสาวปริณาห์ สุระคนธ์  บัญชีบัณฑิต10
69 6111402993 นางสาวธมลวรรณ โสฬส  บัญชีบัณฑิต10
70 6111403793 นางสาวนภัสสร ทาปันสี  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว70
71 6111403801 นางสาวจิราพร ประสมศรี  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
72 6111403827 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสีขาว  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
73 6111403850 นางสาววิลาวรรณ ประสมศรี  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
74 6111403884 นางสาวนฤมล บำรุงโรจน์  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
75 6111403918 นายธนวัฒน์ แก่นเชื้อไชย อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
76 6111403926 นายสิทธิชัย จันทร์เรือง  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
77 6111404049 นางสาววริศรา กาวี  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
78 6111404205 นายกาญจนะ คำปาบัว บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
79 6111404247 นายเกริกชัย เทพอินถา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
80 6111404684 นางสาวปิยธิดา ขาวเจริญ บัญชีบัณฑิต10
81 6111404718 นางสาวพัชรินทร์ ปิติชาญ บัญชีบัณฑิต10
82 6111404767 นางสาวปลายฟ้า จุลกนก บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
83 6111404783 นางสาวนุสยา เอ่งฉ้วน บัญชีบัณฑิต10
84 6111405210 นายปริญญา พุ่มชะเอม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
85 6111405228 นายอนัส หมัดนุรักษ์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
86 6111405269 นางสาวสุพพัตรา แย้มใหญ่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว70
87 6111405277 นางสาวสุภาภรณ์ เทพผดุง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
88 6111405343 นายวิวิศน์ สีบุดดา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
89 6111405418 นางสาวอาทิตยา แป้นทอง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
90 6111405426 นางสาวไอรดา สร้อยสังวาลย์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว70
91 6111405434 นางสาวกนกพร จิระกนกพิบูลกุล อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
92 6111405509 นายปัญจพล ระเวงจิตร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
93 6111405525 นางสาวปาริชาติ จันทร์สว่าง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
94 6111405533 นางสาวสุพิชญา พัดสอน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
95 6111405541 นางสาวจันทร์ธิดา เพ็งพา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
96 6111405558 นายธัชพล ตั้งจุติ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
97 6111405566 นายอนาวิล แสงสุข อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
98 6111405723 นางสาวนิราภร โพธิ์แดง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
99 6111405806 นางสาวจันทิมา หมุดทอง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
100 6111405830 นางสาวชลิตา มุสิกบุญเลิศ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
101 6111406028 นางสาวพิมพ์มาดา จันอะร่าม บัญชีบัณฑิต10
102 6111406051 นางสาววราภรณ์ สมหมาย บัญชีบัณฑิต10
103 6111406127 นางสาวสาวิตรี ใบคราม บัญชีบัณฑิต10
104 6111406168 นางสาวมนัสวี หนูเต็บ บัญชีบัณฑิต10
105 6111406176 นางสาวพัชราภรณ์ บุญอาจ  บัญชีบัณฑิต10
106 6111406226 นางสาวจิราภรณ์ ปินใจ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
107 6111406234 นายอภิสิทธิ์ สงวนศักดิ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
108 6111406838 นางสาวลวัณรัตน์ จั่นรัตน์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
109 6111407216 นายโพธิรักษ์ อุปชัย บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
110 6111407224 นายเจษฎา ทับหิรัญ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
111 6111407349 นางสาวจุฑามาศ เก่าจอหอ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
112 6111407356 นางสาวธัญญา สุนสาย บัญชีบัณฑิต10
113 6111407943 นางสาวสิรีรัศมิ์ วรรณวรางกุล อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
114 6111407950 นางสาวกวิสรา นิโครธานนท์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
115 6111407976 นางสาวธัญนันท์ เกื้อกูล อุตสาหกรรมท่องเที่ยว70
116 6111407984 นางสาวกังสดาล แสงวิสุทธิ์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
117 6111408040 นางสาวนลพรรณ พูลแพ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
118 6111408057 นางสาวภักดิจิรา นทีรัตน์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
119 6111409295 นางสาวอาทิตยา ใจแกล้ว บัญชีบัณฑิต10
 วิทยาศาสตร์
120 6111500838 นายสาโรช แสงเทียนประไพ  เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
121 6111500853 นายณัฐพล อามาตย์มนตรี  เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
122 6111502263 นายนวภูมิ นามไพร เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
123 6111502289 นายศุภกร บุญจิตร เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
124 6111502297 นางสาวณัฐญา มาลินี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
125 6111502305 นายสรชัช แสงอุทัย เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
126 6111502313 นายจิรวัฒน์ เมียนเกิด เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
127 6111502321 นายจิรวิทย์ เมียนเกิด เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
128 6111502362 นายกันตพิชญ์ หงษ์ร่อน  เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
129 6111504129 นายธัชชัย พันธเมธี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา70
130 6111504939 นายสดาวิน บุตรวิเศษ  เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071