เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGELE1001 : English for Communication
กลุ่ม104
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศึกษาศาสตร์
1 6111200066 นางสาวชลลิดา บุญจรัญ  การศึกษาปฐมวัย10
2 6111200090 นางสาวสุกัญญา แซ่ไล่  จิตวิทยา10
3 6111200116 นางสาวกมลฉัตร มาแจ้ง  จิตวิทยา10
4 6111200314 นางสาวพนิตรา แรงโสม การศึกษาปฐมวัย10
5 6111200421 นางสาวกัญยารัตน์ แนววัน  การศึกษาปฐมวัย10
6 6111200447 นางสาววรรณกานต์ บุญเหมาะ  การศึกษาปฐมวัย10
7 6111200538 นางสาวพัชริดา โป๊ะประนม  การศึกษาปฐมวัย10
8 6111200553 นางสาวมัชฌิมา เจียมประเสริฐ  การศึกษาปฐมวัย10
9 6111200561 นางสาวติรนิตย์ ลัยวงษ์  การศึกษาปฐมวัย10
10 6111200603 นางสาวอริศา ซอมแก้ว  การศึกษาปฐมวัย10
11 6111200629 นางสาวปิยวดี สารวิก  จิตวิทยา10
12 6111200694 นางสาวฐิตาพร พูลสงค์  จิตวิทยา10
13 6111200728 นางสาววิวาห์ มุงคุณแสน  จิตวิทยา10
14 6111200751 นางสาวธิดาพัฒน์ คณารักษ์สกุล  จิตวิทยา10
15 6111200777 นางสาววรวลัญช์ เหล่หวัน  จิตวิทยา10
16 6111200785 นางสาวจิรภัทร จุ้ยจุลเจิม  จิตวิทยา10
17 6111200801 นางสาวกีรนันท์ พันธ์เส็ง  จิตวิทยา10
18 6111200819 นางสาวรุชฎา หลีเยาว์  จิตวิทยา10
19 6111200827 นางสาวอารียา วาเหาะ  จิตวิทยา10
20 6111200959 นางสาวนริศรา เขียวมนต์  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
21 6111201155 นายทรงวุฒิ เเต่งเเก้ว  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
22 6111201163 นางสาวกนกวรรณ ศรีเทพ  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
23 6111201189 นางสาวธนภรณ์ คำแก้ว  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
24 6111201197 นางสาวพจมาน วงศ์พิพันธ์  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
25 6111201528 นางสาวปุณฑริกา กล้าหาญ การศึกษาปฐมวัย10
26 6111201544 นางสาววันวิสาข์ สุขพิมาย การศึกษาปฐมวัย10
27 6111201551 นางสาวอารญา ปรือปรัก การศึกษาปฐมวัย10
28 6111201593 นางสาวณัฐณิชา ทองสุข การศึกษาปฐมวัย10
29 6111201619 นางสาววริศรา ศุภธนาทรัพย์ การศึกษาปฐมวัย10
30 6111201627 นางสาวจารุวรรณ เขียวดี การศึกษาปฐมวัย10
31 6111201700 นางสาวกนกวรรณ ศรีสมัย จิตวิทยา10
32 6111201734 นางสาวกัลยา เครือจันทร์ จิตวิทยา10
33 6111201775 นายอภิรักษ์ อารีย์วงศ์ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์70
34 6111201791 นายทิตย์ทาดา บุญสายัง เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์11
35 6111201981 นายณัฐวุฒิ บุรินทร์สุวรรณ การศึกษาปฐมวัย10
36 6111201999 นางสาวเวียรยา ศรีทรง การศึกษาปฐมวัย10
37 6111202070 นางสาวประภาพรรณ ศรีนาค การศึกษาปฐมวัย10
38 6111202096 นางสาวศศิภา เทพันดุง การศึกษาปฐมวัย10
39 6111202104 นายคมสรรค์ สันติพงษ์ จิตวิทยา10
40 6111202112 นางสาวปิยารมณ์ ศรีประเสริฐ จิตวิทยา10
41 6111202120 นางสาวปรีดาภรณ์ ทองยอด จิตวิทยา10
42 6111202146 นางสาวณัฐพร เกษมประศาสน์ จิตวิทยา10
43 6111202179 นางสาวดุสิตา น้อยอยู่นิตย์ จิตวิทยา10
44 6111202187 นางสาวจรรยา สร้อยอนุสรณ์ จิตวิทยา10
45 6111202278 นางสาวปฏิณา เพชรคุ้ม จิตวิทยา10
46 6111202377 นางสาวธิดารัตน์ เพ็ชรแก้ว จิตวิทยา10
 วิทยาการจัดการ
47 6111400203 นางสาวเกวลิน เงินจันทร์  บัญชีบัณฑิต10
48 6111400401 นางสาวฉัตรนรี แต้มประสิทธิ์ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
49 6111401201 นางสาวอรพรรณ ชุมประมาณ  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
50 6111401383 นางสาวปัณณ์สิตา คล้ายอ่อน  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
51 6111401391 นายสุรัติวรรษ อุตรเทพ  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
52 6111401474 นางสาวดรุณี พันธุ์พฤกษ์  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
53 6111401482 นางสาวกุมารีรัตน์ พิชญ์พัฒน์  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
54 6111402951 นางสาวสวรรยา เจริญกุล  บัญชีบัณฑิต70
55 6111403215 นางสาวณัฐวรรณ คุ้มพวก นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
56 6111403561 นายธนภูมิ ปานเนียม นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
57 6111403579 นางสาวจันทร์จิรา อินทร์สุข นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
58 6111403777 นายธนพล คงทน นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
59 6111404932 นายพศวัต ถาวร นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
60 6111405004 นายธนวัฒน์ คงนุ่ม นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
61 6111405459 นายภัทรพงษ์ โคตรบัว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
62 6111406291 นางสาวพรชิตา พึ่งพุทธ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
63 6111406366 นายธีระศักดิ์ โหตะรัตน์ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่10
64 6111407364 นายครองภพ เฉยเผือก บัญชีบัณฑิต10
65 6111407372 นางสาววชิราพรรณ ชมภู บัญชีบัณฑิต10
 วิทยาศาสตร์
66 5811500742 นายภควัต กลับส่ง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย11
67 5911504446 นายณัฐศิษธิ์ พลายเพ็ชร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
68 6111500176 นางสาวณัฐสุดา ดีขุนทด  วิทยาศาสตร์การกีฬา10
69 6111500291 นางสาวอนุสรา หัสกุล  วิทยาศาสตร์การกีฬา10
70 6111500358 นางสาวพรสวรรค์ หวังศิริ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
71 6111500366 นายพิธพล มาระทัด  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
72 6111500515 นายฐิติพงศ์ แสงศรี  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
73 6111500770 นายภัทรพล แจ้งหัวดง  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
74 6111500788 นางสาวทิพวรรณ แซ่อึ้ง  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
75 6111500804 นายวงศธร ขุนอินทร์  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
76 6111500994 นายณัฐวุฒิ โชติเสถียรสกุล  วิทยาศาสตร์การกีฬา10
77 6111501059 นายธนพัฒน์ จารุสาร  วิทยาศาสตร์การกีฬา10
78 6111501083 นายศิวะกานต์ ย่งไทย  วิทยาศาสตร์การกีฬา10
79 6111501091 นายชนาธิป เขียวเนตร  วิทยาศาสตร์การกีฬา10
80 6111501158 นายโชคทวี ทวีกิจไพศาล  วิทยาศาสตร์การกีฬา10
81 6111501208 นายปภังกร ผิวอ่อน  วิทยาศาสตร์การกีฬา10
82 6111501240 นางสาวศศิกานต์ บุญรัตวนิช  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
83 6111501281 นางสาวณัฐธิดา สีลาทอน  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
84 6111501315 นางสาวฌญณณณ์นภา โพธิ์ศิริ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
85 6111501398 นางสาวศิวาภรณ์ ศรีวิจารณ์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
86 6111501539 นางสาวอรุณรัศมี ประเสริฐศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
87 6111502008 นายนิธิ ธนภัทราภณ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
88 6111502016 นายพีรพล สุพจน์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
89 6111502057 นายปาราเมศ บำรุงนุรักษ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
90 6111502131 นายณัฐดนัย การญาณ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
91 6111502206 นายฐิติ จิรนันทศักดิ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
92 6111502214 นายภูวดล พุ่มดอกไม้ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
93 6111502222 นายกันท์รติณณ์ พิทักษ์เดชาโชติ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
94 6111502230 นายดนัย ทองพร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
95 6111502446 นายอรรถพงษ์ พุ่มพฤกษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
96 6111502479 นายณัฏฐชัย ดีประสิทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
97 6111502495 นายพิชา เพ็ญจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
98 6111502511 นายวัชรพงษ์ ปิตตาระพัง เทคโนโลยีสารสนเทศ10
99 6111502529 นางสาวสโรชา ทรงบุญรอด เทคโนโลยีสารสนเทศ10
100 6111502776 นางสาวปราณี ปรางทอง วิทยาศาสตร์การกีฬา10
101 6111502818 นายปรัชญา ไทยเจริญ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
102 6111502826 นายศุภกร ชื่นวิทยา วิทยาศาสตร์การกีฬา10
103 6111502842 นายพงษ์เพชร แซ่อึ้ง วิทยาศาสตร์การกีฬา10
104 6111502867 นายชนายุทธ ปัญญาชนวัฒน์ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
105 6111502891 นายชยณัฐ บินมามะ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
106 6111502909 นายอัศวิน ศิริสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
107 6111502958 นายพชธกร บงแก้ว วิทยาศาสตร์การกีฬา10
108 6111502966 นายถิรญาณ เชียวกชีวิต วิทยาศาสตร์การกีฬา10
109 6111502974 นายธนายุทธ ดอกไธสง วิทยาศาสตร์การกีฬา10
110 6111502990 นายอัครวินท์ จันทวี วิทยาศาสตร์การกีฬา60
111 6111503055 นายเอกสิทธิ์ สุขก้อน วิทยาศาสตร์การกีฬา60
112 6111503071 นายอนุภาพ แสงเงิน วิทยาศาสตร์การกีฬา70
113 6111503154 นายศตวรรษ หาสนาม วิทยาศาสตร์การกีฬา10
114 6111503196 นายจิรกร ใจน้อย วิทยาศาสตร์การกีฬา10
115 6111503204 นายพิสิฐกร ถิ่นสุข วิทยาศาสตร์การกีฬา10
116 6111503246 นายพิชัยยุทธ สุพรรณดี วิทยาศาสตร์การกีฬา10
117 6111503360 นางสาวชฎาธร บริบูรณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
118 6111504418 นายอนิรุช ผลเรือง วิทยาศาสตร์การกีฬา10
119 6111504467 นายธีรพล ชัยสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
120 6111504483 นายสหรัฐ คำนันดา วิทยาศาสตร์การกีฬา10
121 6111504558 นายจันทะวุฒิ อยู่ญาติมาก วิทยาศาสตร์การกีฬา70
122 6111504566 นายศุภากร ดิษฐรักษ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
123 6111504616 นายทรงโปรด นามกูล วิทยาศาสตร์การกีฬา10
124 6111504665 นายนิธิพันธ์ วัชโรทัย วิทยาศาสตร์การกีฬา70
125 6111504962 นายศุภฤกษ์ ฮุยจง  เทคโนโลยีสารสนเทศ10
126 6111505985 นายธนพนธ์ แสงผดุง วิทยาศาสตร์การกีฬา10
127 6111505993 นายปัฐทิชา หวันชิตนาย วิทยาศาสตร์การกีฬา10
128 6111506025 นายธีรภัทร เลือดกระโทก วิทยาศาสตร์การกีฬา10
129 6111506843 นายอัครเชษฐ์ ต้นกันยา วิทยาศาสตร์การกีฬา10
130 6111506918 นายรัฐพงษ์ ผ่องศรี วิทยาศาสตร์การกีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071