เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGELE1001 : English for Communication
กลุ่ม102
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรและชีวภาพ
1 6111100290 นายกันต์ธร เสริมสุขรัตนกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
 ศึกษาศาสตร์
2 6111200124 นางสาวฐิติกาญจน์ กลั่นเรืองแสง  จิตวิทยา10
3 6111200652 นางสาวพิณชญาณัฐ มีแสง  จิตวิทยา10
4 6111200686 นางสาวอติพร บริสุทธิ์สุวรรณ  จิตวิทยา10
5 6111200744 นางสาวพณฌกร ขันทรี  จิตวิทยา10
6 6111200793 นายเจริญพร นะทะเล  จิตวิทยา10
7 6111200843 นายศุภคินทร์ วัฏฏะสุวรรณ  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
8 6111200850 นางสาวจิตธนา สร้อยเงิน  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
9 6111200868 นางสาวอรุณกมล ชูประสูตร  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
10 6111200876 นางสาวพรรณวดี สนับเเน่น  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
11 6111200900 นางสาวธันยาภรณ์ ชิดโสดา  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
12 6111200942 นายนลธวัช ครุฑรอด  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
13 6111200967 นางสาวสมฤทัย มะโรงชัย  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
14 6111200983 นายณัฐวุฒิ เกณการฑ์  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
15 6111200991 นางสาวสุภาภรณ์ คงทรัพย์  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
16 6111201015 นางสาวปภาวี สายแก้ว  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์60
17 6111201049 นางสาวชนัญชิดา วิริยวุฒิไกร  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
18 6111201056 นางสาวอนุธิดา สงวนทรัพย์  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
19 6111201072 นางสาวอรทัย โพธิ์ชัยยา  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
20 6111201148 นางสาวณิชกุล ปานพิทักษ์  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
21 6111201205 นายธีธัช สำเร  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
22 6111201213 นางสาวอังคณา หนูคง  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
23 6111201221 นายสุริยา กาเจ  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
24 6111201239 นางสาววรรณนิสา เคจร เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
25 6111201379 นายอภิวัฒน์ จันดี  พลศึกษา10
26 6111201494 นายนิธิพงศ์ ทรงศรี  พลศึกษา10
27 6111201684 นางสาวสุชาดา ศาลารักษ์ จิตวิทยา10
28 6111201742 นายณัฐพงศ์ สิทธิ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
29 6111201759 นางสาวพิมพ์ดารินทร์ ครุฑวิสัย เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
30 6111201767 นางสาววรรณวิสา เชตุใจ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
31 6111201817 นายประกายเพชร กลัดมี เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
32 6111201841 นายเจตดิลก ไชยวิศาล เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
33 6111201866 นายอานนท์ ผลบุญเสริม เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
34 6111201940 นางสาวเทญารัฏ แก้วสุข พลศึกษา10
35 6111201973 นางสาวพิมพกานต์ อุ่นนวน พลศึกษา10
36 6111202286 นายวสันต์ ช่างเรือ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
37 6111202294 นางสาวเปมิกา วรรณพฤกษ์ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
38 6111202328 นางสาวสิรินทิพย์ ดาราช เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์10
 วิทยาการจัดการ
39 6111400211 นางสาววิภาวดี ทองปาน  บัญชีบัณฑิต10
40 6111400245 นางสาวพรวิพา โคตรชัย  บัญชีบัณฑิต10
41 6111401672 นางสาวสุพรรณี สุทธิจักร  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
42 6111402746 นางสาวจิตติมา จุลกิจ  บัญชีบัณฑิต10
43 6111402969 นางสาวอมินตรา แสนแก้ว  บัญชีบัณฑิต10
44 6111404064 นายธนธรณ์ ไหสุภา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
45 6111404700 นางสาวธัญวรัตม์ เกษรนวลสกุล บัญชีบัณฑิต11
46 6111406077 นางสาวสเรนิช ซอล บัญชีบัณฑิต10
 วิทยาศาสตร์
47 5911503059 นายฐิติพันธ์ พรมเทศ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม10
48 6111500093 นางสาวอินทิรา จะมะลี  ฟิสิกส์10
49 6111500341 นางสาวพรชิตา ส่องแสงจันทร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
50 6111500374 นางสาวภาทินี ธรรมเที่ยง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
51 6111500382 นางสาวมณีนพ สุวรรณปินฑะ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
52 6111500408 นางสาวบัญจวีย์ ศรีท้วม  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
53 6111500416 นางสาวชุติมา พันธ์บุตร  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
54 6111500424 นางสาวจันทกานต์ ทาวัน  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
55 6111500432 นางสาวมาริษา บัวหอม  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
56 6111500440 นางสาววิภาดา วัฒนาเอี่ยวสกุล วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
57 6111500929 นายธีรพล แพบัว  ฟิสิกส์10
58 6111500937 นางสาวณัฏฐณิชา เพชรกิจ  ฟิสิกส์10
59 6111500952 นางสาวณัฐธิดา ธรรมมะ ฟิสิกส์10
60 6111501224 นางสาวชฎาภรณ์ ภู่พลับ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
61 6111501257 นางสาวเจนจิรา จันทร์เพชร  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
62 6111501265 นายกฤษดา พุ่มกล่ำ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
63 6111501273 นางสาววรดา บัวเลิง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
64 6111501299 นางสาวสมฤทัย ดวงจันทร์ทิพย์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
65 6111501323 นางสาวอรัญญา สีมาเมือง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
66 6111501331 นายทิวทัศน์ ไตรยพันธ์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
67 6111501349 นางสาวปิ่นเกล้า ยอดทัด  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
68 6111501356 นางสาวมณีรัตน์ พาภักดี  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
69 6111501372 นางสาวกนกทิพย์ เห็มกอง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
70 6111501406 นางสาวอารียา เพ็ชรเลี่ยม  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
71 6111501414 นางสาวเสาวลักษณ์ ชื่นอยู่  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
72 6111501422 นางสาวเกศราภรณ์ ตาลดง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
73 6111501430 นางสาวปฏิมา กมลเสถียร  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
74 6111501448 นางสาวภัคพร พุ่มพวง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
75 6111501455 นางสาวพัชราภา ลิ้มเจริญ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
76 6111501463 นางสาวดวงกมล วงษ์ไทย  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
77 6111501471 นายอนุวิท โต๊ะเอียด  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
78 6111501489 นางสาวนภสร นิดคง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
79 6111501505 นางสาวลักขณาพร จันทร์อักษร  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
80 6111501513 นางสาวซัลวานา นิยมเดชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
81 6111502040 นายสานนท์ เหมือนหยกสกุล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
82 6111502065 นายนนทวัฒน์ นันทะสาร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
83 6111502107 นางสาวธนภรณ์ เทียนชัย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
84 6111502255 นางสาวปวริศา ลลิตจิรกุล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
85 6111502461 นางสาวอาริสา บุญจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
86 6111502487 นางสาววิมลสิริ ทองดำ  เทคโนโลยีสารสนเทศ10
87 6111502537 นางสาวสุกานดา สุธรรม ฟิสิกส์70
88 6111502594 นางสาวเนตรอัปสร สมบูรณ์ทรัพย์ ฟิสิกส์10
89 6111502610 นางสาวสุพาพร สว่างพานิช ฟิสิกส์10
90 6111502917 นางสาวพฤกษา ค่ำคูณ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
91 6111503089 นายกฤษณพงศ์ ในจิตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
92 6111503113 นายพลวัต แซ่ซื้อ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
93 6111503139 นายวัชรพล จันทร์หาญ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
94 6111503253 นางสาวรจนา สุดทาคง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
95 6111503261 นางสาวอนัญญา ธนาภรณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
96 6111503279 นางสาวกมลลักษณ์ บัวชุม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
97 6111503295 นางสาวธัญลักษณ์ อุทธา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
98 6111503303 นางสาวนิสรา สองเมือง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
99 6111503311 นางสาวอนิต้า เศรษฐธาดากร วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
100 6111503337 นางสาวจารุนิภา ปิมะนาว วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
101 6111503345 นายโทชิโนริ ชิอิโนะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
102 6111503352 นางสาวเกศนี กรศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
103 6111503378 นางสาวสิริญญา คงสุด วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
104 6111503386 นางสาวภัทรวดี ทองปราณีต วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
105 6111503394 นางสาวพิราวรรณ บัวศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป60
106 6111503980 นางสาวภวรินทร์ วงษ์สลาม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
107 6111503998 นายภาสวิชญ์ วิชยากร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย70
108 6111504012 นายมัญจา บุสุวะ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
109 6111504020 นายภาคิน สาระสันต์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
110 6111504061 นายชัยมงคล สุพตะ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
111 6111504178 นางสาววิกานดา ภู่ลิขิตมงคล เทคโนโลยีสารสนเทศ10
112 6111504384 นางสาวปาริชาติ เปาะทอง วิทยาศาสตร์การกีฬา10
113 6111505019 นายวงศธร ยังภิรมย์  เทคโนโลยีสารสนเทศ10
114 6111505217 นายกฤษฎา ทองเกตุ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
115 6111505225 นายเมทดล อาจชมภู เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
116 6111505266 นายภราดร แก้วสง่า เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
117 6111505274 นางสาวธนพร สอนอาจ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
118 6111505290 นายอรรถพล บัวสุวรรณ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
119 6111505316 นางสาวชลธิชา เปรมศรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
120 6111505399 นายศดิศ พัดสองชั้น ฟิสิกส์10
121 6111505464 นายสายนที บูรณะประภพ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
122 6111505654 นางสาวปรัชญาพร ฉายจรัส ฟิสิกส์10
123 6111505662 นางสาวมาลิษา วงค์เเก้ว ฟิสิกส์10
124 6111505928 นางสาวดวงตา ร้อยลา วิทยาศาสตร์การกีฬา10
125 6111506041 นางสาววัชรินทร์ สายสงค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
126 6111506066 นางสาวแท๊ตติยา ภูษาพันธ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
127 6111506074 นางสาวพัชราภรณ์ อุดมชัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
128 6111506082 นายปองพล อักษรศักดิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
 วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก
129 6111700024 นางสาวสุรภา ดวงดีกมลทัศน์  การแพทย์แผนจีน10
130 6111700040 นางสาวพิชชานุช พันธ์น้อย การแพทย์แผนจีน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071