เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGELE1001 : English for Communication
กลุ่ม101
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรและชีวภาพ
1 6111100316 นางสาวฐิตาพร แจ่มจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
 ศึกษาศาสตร์
2 6111200017 นางสาวอารียา นิลกาเด็ด  การศึกษาปฐมวัย10
3 6111200033 นางสาวอัญญ์ชิสา ชฎาแก้ว  การศึกษาปฐมวัย10
4 6111200041 นางสาวสุทธิดา สูยะนันทน์  การศึกษาปฐมวัย10
5 6111200058 นางสาวสุจิตรา จันขอนแก่น  การศึกษาปฐมวัย10
6 6111200348 นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ลิ้ม  การศึกษาปฐมวัย10
7 6111200363 นางสาวชฎาพร วิชาผา  การศึกษาปฐมวัย10
8 6111200371 นางสาวนรีกานต์ เทพทอง  การศึกษาปฐมวัย10
9 6111200397 นางสาวสุพัตรา เวชสัมฤทธิ์  การศึกษาปฐมวัย10
10 6111200413 นางสาววรินทร ต้นโศก  การศึกษาปฐมวัย10
11 6111200439 นางสาวพรนภา พรมเลิศ  การศึกษาปฐมวัย10
12 6111200462 นางสาวบรรพตี ทรงประดิษฐ  การศึกษาปฐมวัย10
13 6111200496 นางสาวพลอยไพลิน ขวัญเมือง  การศึกษาปฐมวัย10
14 6111200512 นางสาววิไลวรรณ พิมสมบูรณ์  การศึกษาปฐมวัย10
15 6111200546 นางสาวอรพรรณ ธนูทอง  การศึกษาปฐมวัย10
16 6111200595 นางสาวนฤมล ซุ้ยขาว  การศึกษาปฐมวัย10
17 6111201585 นางสาวมุธิตา กระตะสาโท การศึกษาปฐมวัย10
18 6111201601 นางสาวกาญจนา ศรีสุข การศึกษาปฐมวัย10
19 6111202039 นางสาวปภาวรินท สุทธิประภา การศึกษาปฐมวัย10
20 6111202088 นางสาวอัญธิฌา แก้วคนตรง การศึกษาปฐมวัย10
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 6111300437 นางสาวปาริฉัตร ศรีนวล  ภาษาอังกฤษ10
22 6111300478 นางสาวนันทยา ตั้นงาม  ภาษาอังกฤษ10
23 6111307267 นายนรา ศิริรัตน์ ภาษาอังกฤษ10
 วิทยาการจัดการ
24 6111400310 นางสาวเสาวลักษณ์ สาหร่าย  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
25 6111400633 นางสาวปวิตรา หงษ์สร้อย  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
26 6111400971 นางสาวสุธาวัลย์ ชะอุ้ม  บัญชีบัณฑิต10
27 6111401060 นางสาวไอลดา ประกอบชัย  บัญชีบัณฑิต10
28 6111401086 นางสาวดาวรุ่ง อินทร์จำปา  บัญชีบัณฑิต10
29 6111401102 นางสาวธีรนาฏ ขัดคำวงศ์  บัญชีบัณฑิต10
30 6111401110 นางสาวลักษณีกรณ์ เพ็งพันธ์  บัญชีบัณฑิต10
31 6111401227 นายกรรชัย อุดมมหาสุข  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
32 6111401615 นางสาวชนิตตา พุขุนทด  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
33 6111401623 นางสาวลลิตา การสมดี  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
34 6111401631 นางสาวกฤษณา ลันวงษา  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
35 6111401649 นางสาวอาภาศิริ ชนไธสง  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
36 6111401953 นายภานุพงศ์ หนูจักร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
37 6111402712 นางสาวสุนิสา โกรธประโคน  บัญชีบัณฑิต10
38 6111403876 นางสาวพัชราภรณ์ ปานนาค อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
39 6111403959 นางสาวกัญญารัตน์ สอนงาม  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
40 6111403975 นางสาวศิริวรรณ ผางจันดา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
41 6111403983 นายอนันต์ สุวงษ์  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
42 6111404031 นายระพีพันธ์ ชุมพล อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
43 6111404551 นายวรากรณ์ คีรินทร์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
44 6111404585 นางสาวกนกนนท์ โกมลวานิช บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
45 6111405251 นางสาววิลาสินี ทองอ่อน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
46 6111405442 นางสาวดลนภา พักตรพันธานนท์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
47 6111405467 นางสาวสิริกัญญา บางหลวง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
48 6111405475 นางสาวศิริรัตน์ เทพนรินทร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
49 6111405483 นายสหัสวรรษ ศรีดวงมณีฉาย อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
50 6111405590 นายเกริกเกียรติ บุญส่ง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
51 6111405608 นายภคภัทร สุริวงษ์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
52 6111405616 นางสาวทักษิณา เจียมใจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
53 6111407273 นายธนภัทร สุทธิชาติ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
54 6111407299 นางสาวลักษณ์นารา สู้เหิม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
55 6111407331 นางสาวสุภาพร ศรีโฉม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ70
56 6111407968 นายวัชรพล ต่างจรูญ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
57 6111408032 นางสาวพรไพลิน ศรีวิเชียร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
 วิทยาศาสตร์
58 5911501178 นายณัฐกานต์ แก้วมา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
59 5911501194 นางสาวสุมลฑาฬ์ เดชจร เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
60 5911503786 นายภาณุพงษ์ ยิ่งสุจริตพันธ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
61 5911503810 นายณัฐวุฒิ เจริญสุข เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
62 5911503828 นายอภิวัฒน์ ดิเส็ม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
63 5911503844 นายปองเทพ คล้ายอุดม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
64 6011500870 นายธนากร สุระพล เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
65 6011500896 นางสาวสุรัญญา จันทร์หอม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
66 6011503072 นายนวพล ดาสั่ว เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
67 6011503098 นายทีรพล ห่วงพวง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
68 6011503163 นายพงษ์ศิริ พูลศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
69 6011503205 นางสาวจิรนันท์ มะโนเสาร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
70 6011504104 นางสาวขวัญจิรา สอนระวัตร เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
71 6011505523 นายธันวา กาญจนวาส เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
72 6011505747 นายศิริพงษ์ ไชโย เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา10
73 6111500010 นางสาวพรหมรินทร์ เมืองเดช  คณิตศาสตร์10
74 6111500028 นางสาวบุษบา ชัยสัตย์  คณิตศาสตร์10
75 6111500036 นายปาลีรัฐ เรืองศรี  คณิตศาสตร์10
76 6111500044 นางสาวขวัญเรือน เทินสระเกษ  คณิตศาสตร์10
77 6111500051 นางสาวรพีพรรณ ชูเมือง  คณิตศาสตร์10
78 6111500069 นางสาวชลิดา กิจขยัน  คณิตศาสตร์10
79 6111500549 นางสาวกัญญาภัทร รอดแก้ว  คณิตศาสตร์10
80 6111500572 นางสาวจินจิรา แก้วอินทร์  คณิตศาสตร์10
81 6111500580 นางสาวชนัญพร ศรีสุข  คณิตศาสตร์10
82 6111500598 นางสาววราพร เหลาคม  คณิตศาสตร์10
83 6111500606 นางสาววรรดิตา อสิพงษ์  คณิตศาสตร์10
84 6111500614 นางสาวระพีพัฒน์ ชำนิยัญ  คณิตศาสตร์10
85 6111500622 นางสาวสิวะภรณ์ จันทนาม  คณิตศาสตร์10
86 6111500630 นางสาวมิรันตี ไชยดี  คณิตศาสตร์10
87 6111500648 นางสาวรัตนาภรณ์ เทชะ  คณิตศาสตร์10
88 6111500663 นางสาวจุฑาทิพย์ พรรษา  คณิตศาสตร์10
89 6111500671 นางสาวนิศารัตน์ ปานเมือง  คณิตศาสตร์10
90 6111500689 นางสาวพิทยารัตน์ สุริยันต์  คณิตศาสตร์10
91 6111500697 นางสาวเกศินี คชสาร  คณิตศาสตร์10
92 6111500705 นางสาวญาดารัตน์ เสียงดี  คณิตศาสตร์10
93 6111500713 นางสาวฐิมาภรณ์ อรน้อม  คณิตศาสตร์10
94 6111500721 นางสาวณัฐิดา ราชแสง  คณิตศาสตร์10
95 6111500739 นางสาวพรสินี คงมณี คณิตศาสตร์10
96 6111501026 นายธนชัย สังข์ฉิม  วิทยาศาสตร์การกีฬา10
97 6111501067 นายภัทรภพ ปิยภาณีกุล  วิทยาศาสตร์การกีฬา10
98 6111501232 นางสาวสุรีรัตน์ ชะคู  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
99 6111501307 นางสาวสมาย เพชรรัตน์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
100 6111501380 นางสาววีรญา ศรีสุข  วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
101 6111501711 นายปิยณัฐ ขดเขียว คณิตศาสตร์10
102 6111501737 นายภูวนาถ บัวบาล คณิตศาสตร์10
103 6111502347 นายวีรลักษณ์ พูลรส อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม10
104 6111502800 นายภณปพน เกาสุวรรณ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
105 6111503097 นายทวีศักดิ์ มาระศรี วิทยาศาสตร์การกีฬา10
106 6111503121 นายอนุรัตน์ คามีศักดิ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
107 6111503162 นายศิวะบุตร สุวรรณบุตร วิทยาศาสตร์การกีฬา10
108 6111503212 นายนนทวัฒน์ พลเสน วิทยาศาสตร์การกีฬา10
109 6111503238 นายคมกฤต หวังสุวรรณ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
110 6111503725 นายสหรัถ ติยะสุวรรณ  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม10
111 6111503733 นายศรายุทธ พูลเขตรกิจ  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม10
112 6111504343 นางสาวศิริวรรณ คงขุนทด วิทยาศาสตร์การกีฬา10
113 6111504376 นายสุธิชัย อันทราศรี วิทยาศาสตร์การกีฬา10
114 6111504426 นายวรพล วชิรกิตติโชค วิทยาศาสตร์การกีฬา70
115 6111504525 นายนฤสรณ์ ถือกล้า วิทยาศาสตร์การกีฬา10
116 6111504541 นายกีรติ เนตรสว่าง วิทยาศาสตร์การกีฬา70
117 6111505324 นายปุลวัชร เตราชูสงฆ์ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม10
118 6111505373 นายอิทธิพล แต้ธวัช อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม10
119 6111505381 นายศุภณัฐ จีนานุรักษ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
120 6111505613 นายกรวีร์ ตามัย เทคโนโลยีสารสนเทศ10
121 6111505621 นายฐิติพงศ์ ผิวผัน เทคโนโลยีสารสนเทศ10
122 6111505647 นายตะวัน ผลทับทิม ฟิสิกส์10
123 6111505787 นายชนายุทธ บุญเฉลิม วิทยาศาสตร์การกีฬา10
124 6111505803 นายจารุพล ภะโว วิทยาศาสตร์การกีฬา10
125 6111505852 นายปกรณ์ ปู่โสม วิทยาศาสตร์การกีฬา10
126 6111505860 นางสาวกชกร คำแก้ว วิทยาศาสตร์การกีฬา10
127 6111505894 นายศาสตร์ศิลป์ สาบคำ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
128 6111505951 นายธีรพงศ์ โตแก้ว วิทยาศาสตร์การกีฬา10
129 6111505969 นายสุธิพงษ์ มหาวงศกุล วิทยาศาสตร์การกีฬา10
130 6111506017 นายอชิตพล ประสันแพงศรี วิทยาศาสตร์การกีฬา10
131 6111506033 นายภูริณัฐ สังข์สำราญ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
132 6111506264 นายลิขสิทธิ์ สนศิริ วิทยาศาสตร์การกีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071