เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาJPAN1501 : Japanese Studies
กลุ่ม101
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6111300023 นางสาววิราภา ตันติวรธำรง  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
2 6111301112 นางสาวชนิสรา เกรัมย์  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
3 6111301120 นางสาวภาวินี ปลงใจ  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
4 6111303308 นายณัชพล เสือปาน  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
5 6111303316 นางสาวกัลยารัตน์ รักษ์สมบัติถาวร  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
6 6111303324 นายกฤษดา ปริปุรณะ  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
7 6111305212 นางสาวปฏิมา กลัดสำเนียง ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
8 6111305220 นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์สว่าง ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
9 6111305238 นายธนากรณ์ พระมงคล ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
10 6111306186 นางสาวณัฐพร หล้าดี ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
11 6111306194 นางสาวพิมลจิรา จารเขียน ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
12 6111306202 นางสาวสุรีรัตน์ อินคง ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
13 6111306210 นางสาวกรรณิการ์ ยาวิละ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
14 6111306228 นางสาวภาณุนารถ สมพร ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
15 6111307010 นางสาวพรพิมล อ่อนสนิท ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
16 6111307036 นางสาวรสสุคนธ์ แก้วมงคล ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
17 6111307044 นางอุมาพร ธโนปจัย ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
18 6111307069 นางสาวชลนิภา อ่อนศรี ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
19 6111307077 นางสาวปิยะธิดา นิรุตติกุล ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
20 6111308109 นายรัชกฤช จันทรปาน ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071