เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม205
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาการจัดการ
1 6121400011 นางสาวศันสนีย์ แสงเงิน บัญชีบัณฑิต10
2 6121400029 นางสาวเจนจิรา คงเมือง บัญชีบัณฑิต10
3 6121401043 นางสาวธัญมน รักลีน บัญชีบัณฑิต10
4 6121401050 นายศิววงศ์ แพอนุสรณ์สกุล บัญชีบัณฑิต10
5 6121401068 นางสาวสุรีรัตน์ สุรเสน บัญชีบัณฑิต10
6 6121401076 นางสาวกันต์ฤทัย กิตติโชคนิรันต์ บัญชีบัณฑิต10
7 6121401084 นางสาวอรทัย หมื่นสาย บัญชีบัณฑิต10
8 6121401092 นางสาวอินธิรา บุตรคาน บัญชีบัณฑิต10
9 6121401126 นายชาญสิทธิ์ ปิยโอฬาร บัญชีบัณฑิต10
10 6121401134 นางสาวโสภา เสงี่ยมตน บัญชีบัณฑิต10
11 6121401167 นางสาวพิมผกา คุ้มภัย บัญชีบัณฑิต10
12 6121401175 นางสาวปรีดาภรณ์ เพชรวิกัย บัญชีบัณฑิต10
13 6121401183 นางสาวศรัญญา เหล่านายอ บัญชีบัณฑิต10
14 6121401191 นางสาวอสมาภรณ์ เชื้อคำเพ็ง บัญชีบัณฑิต10
15 6121401217 นางสาวจารุวรรณ กันยารัตน์ บัญชีบัณฑิต10
16 6121401241 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์ศรี บัญชีบัณฑิต10
17 6121401266 นางสาวปิ่นนัดดา ราชคมน์ บัญชีบัณฑิต10
18 6121401274 นายลัญจกร ไชยชมภู บัญชีบัณฑิต10
19 6121401282 นางสาวสุภารัตน์ ไทยสุริยะ บัญชีบัณฑิต10
20 6121401308 นางสาววนิดา ซอสูงเนิน บัญชีบัณฑิต10
21 6121401316 นางสาวนริศรา เครือนวพันธุ์ บัญชีบัณฑิต10
22 6121401324 นางสาวรุ่งนภา สุวรรณพรม บัญชีบัณฑิต10
23 6121401720 นางสาวเบญจพัชร์ ทัดกิ่ง บัญชีบัณฑิต10
24 6221401315 นายเอก ประสงค์ธรรม บัญชีบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071