เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม204
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6121500455 นายจาโรจน์ จันทร์กระจ่าง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
2 6121500463 นายสิรภพ สำแดงเดช วิทยาการคอมพิวเตอร์10
3 6121500471 นายพิชิต มีแสง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
4 6121500489 นายธนกร จริยเพียรพันธุ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
5 6121500505 นายพรพิทักษ์ เรืองเดช วิทยาการคอมพิวเตอร์10
6 6121500596 นายณัฏฐชัย รอดโฉม วิทยาการคอมพิวเตอร์10
7 6121500687 นายไกรวิชญ์ บุญโญภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
8 6121500711 นางสาวศศิพิมพ์ ศรีธนเศวต วิทยาการคอมพิวเตอร์10
9 6121500729 นายสิรวิชฐ์ ศรีธนเศวต วิทยาการคอมพิวเตอร์10
10 6121500786 นายปัทวี ก้อนกลมเปรี้ยว วิทยาการคอมพิวเตอร์10
11 6121501719 นายอนพัทย์ เหมภมร วิทยาการคอมพิวเตอร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071