เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม203
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาการจัดการ
1 6021400640 นายจิรัฏฐ์ สังขโพธิ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
2 6021400665 นายอาทิตตนันท์ ธนธรณ์มนตรี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
3 6021400673 นายสถิตย์ มณีสถิตย์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
4 6021400699 นายจิรัฐติ ยอดเพ็ชร์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
5 6021400707 นายเสฎฐวุฒิ แก้วมูล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
6 6021400723 นางสาวจิตตรามาส ภาษิต บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
7 6021400731 นายธวัชชัย จิเมฆ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
8 6021400798 นายฉกาจ วิเศษพงษ์อารีย์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
9 6021400806 นางสาวสรารัตน์ โต่นวุธ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
10 6021400855 นายชลธี สุนทร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
11 6021401051 นายสหรัฐ สมบัติหา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071