เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม201
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาการจัดการ
1 5911403482 นางสาวชนิกา สินจันทร์ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
2 5911408614 นายธนชัย อู๋สูงเนิน นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
3 5911409034 นายวงศกร น้อยอำแพง นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
4 5911409075 นายสุทิวัส โตอุ่นเพ็ชร นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
5 5921401989 นางสาวสุวิตรา เหลาทอง นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
6 5921402003 นางสาวธัญญรักษ์ กลมมล นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
7 5921402037 นายกฤษดา มนต์ประเสริฐ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
8 5921402052 นางสาวนุธิตา หาสินปี นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
9 5921402060 นางสาวปรัชพร สกุลสม นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
10 5921402078 นายธนากร โกสุม นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
11 5921402086 นายภูวนาจ ป้องขวาเลา นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
12 5921402094 นายวีรวิชญ์ พิพัฒน์วุฒิธร นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
13 5921402110 นายกฤติน งามสมชาติ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
14 5921402136 นายวชิรวิทย์ ไชยาโส นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
15 5921402144 นางสาวอิสรีย์ ธนสุนทรอภิรดี นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
16 5921402177 นางสาวนวพรรณ กองกูล นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
17 5921402219 นางสาวชนาพร พลจร นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
18 5921402227 นายฤทธิเกียรติ เผ่าภูธร นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071