เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม112
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาการจัดการ
1 6011400212 นางสาวนภสินธุ์ จันทิลา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
2 6011400253 นางสาวสุพรรษา ศรีทองแจ้ง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
3 6011400337 นางสาวเจนจิรา ศิริเสถียร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
4 6011401913 นางสาวสุธิตา ครองทรัพย์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
5 6011401954 นางสาวยวิษฐา น่าบรรดิษฐ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
6 6011402119 นางสาวศราวนีย์ วิเชียรรัตน์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
7 6011402168 นายนันทโชค มณีนพ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
8 6011402176 นางสาวชลดา โนจิตร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
9 6011402200 นางสาวศิรินภา วงษ์วิศาล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
10 6011402259 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์คูณ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
11 6011404289 นายสรรเพชญ์ สิงหนาทไกรศรี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
12 6011405229 นางสาวพลอยไพลิน สายสินธ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
13 6011405260 นายอภิสิทธิ์ สุรินทร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
14 6011405286 นางสาววริษา มีฤกษ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
15 6011406185 นางสาวณัฐชา พิณพาทย์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
16 6011406201 นายสิทธิพงศ์ ดวงมา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
17 6011406219 นางสาวสุธิตา ริมทอง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
18 6011406268 นางสาวพิมลวรรณ เกิดมงคล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
19 6011406276 นางสาวกมลพร เป็งใจ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
20 6011406292 นางสาวกนกกาญจน์ เอื้อกฤดาธิการ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
21 6011406300 นางสาวมาริษา บุญเรือง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
22 6011406326 นายชยุตพงษ์ สุริย์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
23 6011406334 นายธนภพ โฉมกลั่น บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
24 6011406383 นายสมประสงค์ ศิริครุฑ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
25 6011406417 นางสาวเนตรนภา ทองคำจันทร์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
26 6011406458 นางสาวธัญญาเรศ สาริยา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
27 6011406466 นางสาวธัญญาเรศ สะหะอำพรรณ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
28 6011406474 นางสาวจันทร์จิฬา วิเชียรบุตร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
29 6011406482 นางสาวสุธิพร โพธิรัตน์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
30 6011406490 นางสาวสุธิดา ทองบ่อ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
31 6011406557 นางสาวนันทิชา ทองเกียว บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
32 6011406565 นายธนธร ศรีสุข บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
33 6011406581 นางสาวขวัญตา เจนขจรเกียรติ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
34 6011409866 นางสาวชไมพร สมบัติ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
35 6011409874 นางสาวฉวีวรรณ ปานนิสัย บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
36 6011409890 นางสาวธิดารัตน์ ป้อมยุคล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
37 6011409924 นายกันต์ธร บุดดาวงค์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
38 6011409932 นายภัคภณ จันทร์มหา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
39 6111400773 นางสาวฐิติกานต์ วงษ์ทอง  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071