เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม110
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาการจัดการ
1 5921400312 นายกฤติน โฉมทัพ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
2 6011401285 นางสาวธิดารัตน์ ขุนเชียง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
3 6011401350 นางสาวสุทธิดา สีหะนัด บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
4 6011401426 นางสาวดารินทร์ แก้วสี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
5 6011401434 นางสาวฐิตาภา มณีกล่ำ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
6 6011401509 นางสาวนันท์นภัส ดู่ผัด บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
7 6011401541 นางสาววาสนา ทรงสิริ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
8 6011401616 นางสาวปัทมาภรณ์ ชูเรืองสุข บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
9 6011402812 นายธนพงษ์ นันชาดี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
10 6011404263 นางสาวอังคณาง ศรีสังข์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
11 6011405450 นางสาวปานชีวา คอนชัย บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
12 6011405468 นางสาวนุสรา สุภาพเพชร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
13 6011405476 นายอนันตชัย ฉายเพ็ชร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
14 6011405492 นางสาวกาญจนา เจือกรัมย์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
15 6011405807 นางสาวพรวษา ผิวเผือก บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
16 6011405831 นางสาวอภิญญา ทรวงงาม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
17 6011405856 นางสาวศิริขวัญ ฮุยสุสดี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
18 6011409841 นางสาวสุรีย์รัตน์ วงค์ตระการ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
19 6111400666 นางสาวฐาปนี บุญรอด  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
20 6111401821 นางสาวสุพัตรา ปัญจวงศ์  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
21 6111401839 นางสาวหนึ่งฤทัย ดีวงษ์  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
22 6111401870 นางสาวกิตติยา เพชรรักษ์  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
23 6111401888 นายจักรกฤษ์ จงรวมกลาง  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
24 6111401896 นางสาวรัตนาวดี พรหมมา  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
25 6111402076 นางสาวสุกัลยา หงษ์สร้อย บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
26 6111404148 นางสาวเกษร ศรีผลสมอ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
27 6111406614 นางสาวโยษิตา ธนเจริญเดโช บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071