เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม108
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาการจัดการ
1 6011400402 นางสาวอรจิรา โพธิเศษ บัญชีบัณฑิต10
2 6011400972 นางสาวอรยา ลูกบัว บัญชีบัณฑิต10
3 6011401095 นางสาวพรนภา พรมศิริ บัญชีบัณฑิต10
4 6011401178 นางสาวพิลาวรรณ อุตทองคำ บัญชีบัณฑิต10
5 6011401186 นายอัครพล เจริญดร บัญชีบัณฑิต10
6 6011401194 นางสาวกาญจนารัติ นิลวัล บัญชีบัณฑิต10
7 6011401244 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วสายฟ้า บัญชีบัณฑิต10
8 6011404859 นางสาวน้ำทิพย์ บัวชุม บัญชีบัณฑิต10
9 6011404909 นายธิติ คลีดิษฐ บัญชีบัณฑิต10
10 6011404917 นางสาวดุษณี เมืองชื่น บัญชีบัณฑิต10
11 6011404933 นางสาวปิยรัตน์ สมาคม บัญชีบัณฑิต10
12 6011409130 นางสาวจิตรวรรณ สุขเกษม บัญชีบัณฑิต10
13 6011409148 นางสาวสุธิดา จูงกลาง บัญชีบัณฑิต10
14 6011409155 นางสาวจุฑารัตน์ ศิริกุล บัญชีบัณฑิต10
15 6011409197 นางสาววรรณรี ต่วนคำ บัญชีบัณฑิต10
16 6011409213 นางสาวอสมาภรณ์ กลั่นเกษร บัญชีบัณฑิต10
17 6011409254 นางสาวรุ่งทิพย์ ตามสีวัน บัญชีบัณฑิต10
18 6011409320 นางสาวฤทัยมาศ โพธิมาศ บัญชีบัณฑิต10
19 6011409338 นายเทวฤทธิ์ ทองพูน บัญชีบัณฑิต10
20 6011409361 นางสาวธัญญาศิริ คูกิติรัตน์ บัญชีบัณฑิต10
21 6011409437 นายธีรพล บุญรัตน์ บัญชีบัณฑิต10
22 6011409478 นายชนาธิป ชัยเสนา บัญชีบัณฑิต10
23 6011409494 นางสาวอรวรรณ ดวงมณี บัญชีบัณฑิต10
24 6011409940 นางสาวรุ่งนภา สุขฉัย บัญชีบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071