เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม103
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาการจัดการ
1 5911404910 นางสาวสุพรรณิการ์ บัวทัน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
2 5911404936 นางสาวนรากร ซุยจุมจัง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
3 5911405032 นางสาวต้นอ้อ เพียรทำการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
4 5911405156 นายธีรภัทร์ วังอาจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
5 5911405172 นางสาวศศธร นาคพลัง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
6 5911405230 นายฐปกร มะโนกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
7 5911405354 นางสาวญาธิดา วงค์ตาขี่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
8 5911405370 นายปฐมพงศ์ หลงเดียว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
9 5911405479 นางสาววิลาวรรณ ศรีเเก้ว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
10 5911405511 นางสาวพรหมศิริ อนันตรสุชาติ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
11 5911405537 นางสาวบุษญา เทศดี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
12 5911405578 นางสาวธิดารัตน์ พยัคฆเพศ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
13 5911405586 นางสาวธณัฐญา ด้วงต่าย อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
14 5911405602 นางสาวธนัญญา พาลี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
15 5911405628 นางสาวสิรินพร ดาวบุตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
16 5911406360 นางสาวสุนันญา มาระวัง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
17 5911406386 นางสาวฐิตาภรณ์ สีตองอ่อน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
18 5911410719 นางสาวพรพิมพ์ แซ่จาง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
19 5911410727 นางสาววันวิสา นิวงค์ษา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
20 5911410743 นายจิตติชาติ กัลลประวิทย์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
21 5911410768 นางสาวอุสุมา สรหงษ์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
22 5911410776 นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์ประดิษฐ์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
23 5911410867 นางสาวธันวดี นาถาบำรุง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
24 5911410875 นางสาวกชกร วงษ์ธรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
25 5911410891 นางสาววรัญญา กิมเล่งจิว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
26 5911410909 นายกิ่งกฤต อยู่จงดี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
27 5911410958 นางสาวเมสนี สุวรรณภักดี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
28 5911411006 นายปริยะ รวมลาภ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
29 5911411022 นางสาวนิรชา มิ่งมงคล อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
30 5911411055 นางสาวนภัส พลับพลา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
31 5911411121 นางสาวดวงฤทัย มัทธะจิตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
32 5911411139 นางสาวจารียา ยืนยงค์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
33 5911411147 นายบุรินทร์ ชัยชนะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
34 5911411188 นางสาวปาณิสรา ชาติขุนทด อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
35 5911412020 นางสาวจิรัฐติกาญ มาพา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071