เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม118
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6111500473 นางสาวมรกต ปัทมาลัย  อาหารและโภชนาการ10
2 6111500499 นายกิตติภัทร์ ลาสา  อาหารและโภชนาการ10
3 6111500507 นางสาวศศิกมลวรรณ ฉายศิริ  อาหารและโภชนาการ10
4 6111501570 นายปัญญากร โตอิ่ม  อาหารและโภชนาการ10
5 6111501588 นางสาวมนัสนันท์ บริบูรณ์ธนกิจ  อาหารและโภชนาการ10
6 6111501596 นายธีรเมศร์ อัครบารมีศักดิ์  อาหารและโภชนาการ10
7 6111501604 นางสาวนวพร อินแก้ว  อาหารและโภชนาการ10
8 6111501620 นางสาวพรนภา หุ่นกระโทก  อาหารและโภชนาการ10
9 6111501646 นายนราวิชญ์ ตันติจรูญโรจน์  อาหารและโภชนาการ10
10 6111502727 นางสาววิภาพร สามงามนิ่ม อาหารและโภชนาการ10
11 6111502743 นางสาวชลดา บุษบามินตรา อาหารและโภชนาการ10
12 6111502750 นางสาวศศิธร อินนุ อาหารและโภชนาการ10
13 6111502768 นายธนธรณ์ ฉายดวงฤดีพร อาหารและโภชนาการ10
14 6111503519 นายวงศกร พันธจิตต์ อาหารและโภชนาการ10
15 6111503527 นางสาวนงนภัส โพธิยานนท์ อาหารและโภชนาการ10
16 6111503535 นางสาวมิ่งขวัญ เจริญดาชัย อาหารและโภชนาการ10
17 6111503550 นายปัณณธร จิระวัฒนกุล อาหารและโภชนาการ10
18 6111503568 นางสาวจุฑาภัค เชื้ออินทร์ อาหารและโภชนาการ10
19 6111503576 นางสาวอนงรักษ์ หมายดี อาหารและโภชนาการ10
20 6111503592 นางสาวนิชากร บงเรือน อาหารและโภชนาการ10
21 6111503600 นางสาวอาทิตยา ทองวิจิตร อาหารและโภชนาการ10
22 6111503618 นายกิตติพงษ์ บุญรักษ์ อาหารและโภชนาการ10
23 6111503626 นายจักรินทร์ ซ้อนจันทร์ อาหารและโภชนาการ10
24 6111503634 นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์สุข อาหารและโภชนาการ10
25 6111503642 นายนราวิชญ์ ทิฆะชน อาหารและโภชนาการ10
26 6111503659 นางสาววริษฐา กุมารสิทธิ์ อาหารและโภชนาการ10
27 6111503683 นางสาวนันทิพร จงครองทรัพย์ อาหารและโภชนาการ10
28 6111503691 นางสาวสุพรรษา แสวงบุญ อาหารและโภชนาการ10
29 6111503709 นายธีร์ธวัชชัย เพ็ชรน้อย อาหารและโภชนาการ10
30 6111503717 นางสาววันวิสา แบสิ่ว อาหารและโภชนาการ10
31 6111504749 นายสยาม ผ่องศรีใส อาหารและโภชนาการ10
32 6111504756 นางสาวอาทิติยา หวังทอง อาหารและโภชนาการ10
33 6111504764 นายเมธัส ชูเดช อาหารและโภชนาการ10
34 6111504780 นายอิทธิพล ศรีรนท์ อาหารและโภชนาการ10
35 6111504863 นางสาวศิรัชยา วิวรรณ  อาหารและโภชนาการ10
36 6111504889 นางสาวณัฐภัสสร หล้าพลทัน  อาหารและโภชนาการ10
37 6111504897 นางสาวพฤกษา พระอำนวย  อาหารและโภชนาการ10
38 6111504905 นางสาวสุจิตรา แสนสุข  อาหารและโภชนาการ10
39 6111506140 นางสาวทองประกาย เพชรมุข อาหารและโภชนาการ10
40 6111506157 นางสาวจิราภรณ์ ศรีแก้ว อาหารและโภชนาการ10
41 6111506165 นางสาวเนตรนภา ถินกระไสย์ อาหารและโภชนาการ10
42 6111506314 นางสาวกานต์รัตน์ดา แก้วชิน อาหารและโภชนาการ10
43 6111506749 นางสาวอุมาพร แสงสำลี อาหารและโภชนาการ10
44 6111506785 นางสาวปิยธิดา คำศรีเมือง อาหารและโภชนาการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071