เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม117
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6111500127 นายณัฏฐากร ครองชัย  วิทยาการคอมพิวเตอร์10
2 6111500135 นายทศวรรษ กล่อมใจ  วิทยาการคอมพิวเตอร์10
3 6111500140 นางสาวสิรินทรา ขาวเผือก  วิทยาการคอมพิวเตอร์10
4 6111500143 นายศุภณัฐ ชินราช  วิทยาการคอมพิวเตอร์10
5 6111500150 นางสาวเขมิสรา ประจวบเขต  วิทยาการคอมพิวเตอร์10
6 6111500978 นายนภัส พรสวัสดิ์  วิทยาการคอมพิวเตอร์10
7 6111500986 นายอำพล อาจหาญ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
8 6111502628 นายเกียรติศักดิ์ กตกุลปัญญา วิทยาการคอมพิวเตอร์10
9 6111502636 นายภูมิพัฒน์ ทศพลเดช วิทยาการคอมพิวเตอร์10
10 6111502644 นายธนพงษ์ นันตา วิทยาการคอมพิวเตอร์10
11 6111502669 นายชนายุทธ จำปี วิทยาการคอมพิวเตอร์10
12 6111502677 นายพรพิทักษ์ อมรเลิศฤทธิชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์10
13 6111502685 นางสาวณัฐณิชา มะณีสร้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์10
14 6111502693 นางสาวอัจฉรา พันธนู วิทยาการคอมพิวเตอร์10
15 6111502701 นายปิติกร วงศ์วัฒนะเดช วิทยาการคอมพิวเตอร์10
16 6111502719 นายเอกราช โอสถานุเคราะห์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
17 6111504244 นายธนภัทร ริจนา วิทยาการคอมพิวเตอร์10
18 6111504269 นางสาวสิยาพร พุทธชาติ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
19 6111504277 นายจิรายุ ขวัญเมือง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
20 6111504293 นายกวีพงศ์ มีพรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
21 6111504301 นายภูรินท์ พุฒซ้อน วิทยาการคอมพิวเตอร์10
22 6111504319 นายพิชญุตม์ สมุทรถา วิทยาการคอมพิวเตอร์10
23 6111504327 นายการัณยภาช์ กาวี วิทยาการคอมพิวเตอร์10
24 6111505126 นางสาวสุรางคนางค์ บุญผุย  วิทยาการคอมพิวเตอร์10
25 6111505134 นายชลสิทธิ์ ศรีสุวรรณ์  วิทยาการคอมพิวเตอร์10
26 6111505142 นายอิศรา ดาราฉาย  วิทยาการคอมพิวเตอร์10
27 6111505159 นายศุภฤกษ์ จิตงามพงศ์  วิทยาการคอมพิวเตอร์10
28 6111505167 นายนรากร แสนเยีย  วิทยาการคอมพิวเตอร์10
29 6111505175 นายธนพัฒน์ ปิ่นทอง  วิทยาการคอมพิวเตอร์10
30 6111505696 นายกษิดิ์เดช ประสบชัยกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์10
31 6111505704 นายทศพล เนื่องยิ้ม วิทยาการคอมพิวเตอร์10
32 6111505712 นางสาวณัฐฌา สารศิริ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
33 6111505720 นายหัสวรรษ ตั้งใจ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
34 6111505761 นายบุญฤทธิ์ สุนทรพินิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
35 6211502841 นายณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071