เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม116
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6011500201 นางสาวชลธิชา กลิ่นโกสุมภ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
2 6011500243 นางสาวนันทกาญจน์ สุทธิธางกูร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
3 6011501829 นางสาวนันทพร พินนอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
4 6011501837 นางสาวจตุพร สุขสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
5 6011501852 นางสาวเบญจวรรณ คุ้มคลองโยง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
6 6011501860 นายณัฐฐินันท์ ประสิทธิภานาวา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
7 6011501902 นางสาวทิพวรรณ จิณสิทธิ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
8 6011501910 นางสาวธนาภรณ์ น้อยคำลือ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
9 6011504286 นายเถกิงศก ภู่วนิช วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
10 6011504294 นางสาวกนกวรรณ กุลบุตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
11 6011504310 นางสาววรรณวิษา หมื่นวินาท วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
12 6011504328 นายเฉลิมชัย นิยมธรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
13 6011504344 นางสาวดาวพระศุกร์ ทองบริบูรณ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
14 6011504351 นายวัชรินทร์ โวหารกล้า วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
15 6011504369 นางสาวนิจจารีย์ โต๊ะบุรินทร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
16 6011505697 นางสาวธนารีย์ ยิ้มแย้ม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071