เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม115
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6011500920 นายอรรคเดช วงษ์สาลี เทคโนโลยีสารสนเทศ10
2 6011500938 นายอภิวัฒน์ นาดี เทคโนโลยีสารสนเทศ10
3 6011500946 นายผจญภัย พึ่งบรรหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ10
4 6011500953 นายกิตติภูมิ โคตุทา เทคโนโลยีสารสนเทศ10
5 6011500979 นายวัชรพงษ์ ฉิมพาลี เทคโนโลยีสารสนเทศ10
6 6011501001 นางสาววิชุตา ขำคม เทคโนโลยีสารสนเทศ10
7 6011501019 นายธนกฤต มงคลรชตสกล เทคโนโลยีสารสนเทศ10
8 6011501027 นายกตัญญู ดาราแสน เทคโนโลยีสารสนเทศ10
9 6011501084 นายพรหมมินทร์ พรหมศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ40
10 6011501092 นายยศวัฒน์ ธงธไนศวรรย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
11 6011502504 นางสาวนภัสสร โพธิ์ศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ10
12 6011502512 นายนฤพล ไทยเดชา เทคโนโลยีสารสนเทศ10
13 6011502538 นายสิทธินนท์ แนบเนียน เทคโนโลยีสารสนเทศ10
14 6011502546 นายอาลิฟ อิสมะแอ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
15 6011502553 นายพูนลาภ พนุอินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
16 6011503247 นายธนานันท์ เจริญดี เทคโนโลยีสารสนเทศ40
17 6011503254 นายสุกฤษฏิ์ ปั่นเอี่ยม เทคโนโลยีสารสนเทศ10
18 6011503270 นายมณฑล วงษ์คำ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
19 6011503288 นายวุฒิชัย สังข์ศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
20 6011503353 นางสาวภรณ์ธิดา พลเยี่ยม เทคโนโลยีสารสนเทศ10
21 6011503361 นายสุทธิพงษ์ พุ่มศิโร เทคโนโลยีสารสนเทศ10
22 6011503387 นายเนตรปัญญา ทองยงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
23 6011503429 นายอนุพนธ์ นุกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ10
24 6011503437 นายนราวุฒิ เฉลิมสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071