เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม114
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6011500060 นางสาวอัจฉรา นักฟ้อน วิทยาการคอมพิวเตอร์10
2 6011500649 นายภาณุพงศ์ ศรีบุญเรือง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
3 6011500656 นายณัฐสิทธิ์ จันทร์วิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
4 6011500664 นายวรรัตน์ สายสี วิทยาการคอมพิวเตอร์10
5 6011500672 นายจรณชัย แพ่งภิรมย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
6 6011500680 นายอภิรักษ์ ชินจักร วิทยาการคอมพิวเตอร์10
7 6011500706 นายยิ่งพันธุ์ เจริญวงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
8 6011500714 นายวราวุธ บุญสมบัติ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
9 6011500730 นายอัศกรณ์ วงค์ชาลี วิทยาการคอมพิวเตอร์10
10 6011500748 นายศษิกร หรั่งเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
11 6011500755 นายสุรนันท์ จันทร์ทิม วิทยาการคอมพิวเตอร์10
12 6011500797 นายอภิรักษ์ วงค์ปัญญาดี วิทยาการคอมพิวเตอร์10
13 6011500813 นางสาวเกณิกา นิภาพรรณวัฒนา วิทยาการคอมพิวเตอร์10
14 6011500821 นายณัฐวิทย์ กลิ่นเมธี วิทยาการคอมพิวเตอร์10
15 6011502447 นายมญชุ์ชวินทร์ ปิ่นทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
16 6011502454 นายนันท์ธวัช คำมั่น วิทยาการคอมพิวเตอร์10
17 6011502793 นายศุภณัฐ สิริวรรณภา วิทยาการคอมพิวเตอร์10
18 6011502801 นายฟิตรี กาเจ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
19 6011502934 นายสัตวัฏฏ์ คำศิริ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
20 6011502942 นายอนณ เมืองวิจิตร วิทยาการคอมพิวเตอร์10
21 6011502967 นายกนกฤษ ทองโอม วิทยาการคอมพิวเตอร์10
22 6011502983 นายพีรพล เตชะคุ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
23 6011502991 นายธนกร ศรีณรงค์สุข วิทยาการคอมพิวเตอร์10
24 6011503015 นายธงไชย จารธนพัฒน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
25 6011503023 นายศิวกร สายใจ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
26 6011503031 นายสรรเพชญ รักการ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
27 6011503064 นายอภิวัฒน์ หล่าอ้น วิทยาการคอมพิวเตอร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071