เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม113
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาการจัดการ
1 6011400352 นางสาวภัคจิรา ภูขมัง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6011400360 นางสาวปริยาภัตร ปานทอง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6011400378 นายอภินันท์ ปัญจสิริวัฒนา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6011402523 นายสีหราช พรหมรักษา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6011402531 นายจีรพันธ์ พานโถม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6011402580 นายณัฐภัทร เขียวลี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6011404297 นายอธิพัฒน์ เจริญยิ่ง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6011405427 นายภคพล เหมสุลักษณ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6011406615 นายปฐมพล ตาสระคู บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6011406631 นายปฏิภาณ ใจชอบ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6011406649 นายดนัยพร ยมจันทร์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6011406656 นายวีระชัย คล้ายปาน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
13 6011406672 นายนครินทร์ กุกุทพันธ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
14 6011406680 นางสาวปิยวรรณ สายทอง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
15 6011406698 นายวิทวัส แซ่เฮ้ง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
16 6011406706 นางสาวฮุสนี อับดุลกาเดร์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6011406714 นางสาวชัญญภัทร ศรีวาณัติ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6011406730 นายพงศ์สิริ พงศ์สุริยนันท์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6011406748 นางสาวชลธิชา พลายแก้ว บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6011406755 นายสหภัณฑ์ แสนวงษ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6011410039 นางสาวอัญชลีพร สุขแสวง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6111401243 นางสาวชลนิภา แสงสะโส บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6111407240 นายธนโชติ คำรณฤทธิศร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071