เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม111
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาการจัดการ
1 5911407905 นายวงศกร รัศมีกิตติกุล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
2 6011400279 นางสาวสุพรรณี เที่ยวประสงค์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
3 6011400295 นายเฉลิมพล สินทรัพย์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
4 6011400303 นางสาวอรทัย เจียพานิช บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
5 6011400329 นางสาวมนัสวี แสนท้าว บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
6 6011400840 นางสาวลักษณียา บุญตัน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
7 6011401921 นางสาวนิภาพร ไชยจินดา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
8 6011401962 นางสาวสุพรรณษา จันพางาม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
9 6011402010 นายพลวัตร สุวรรณศรี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
10 6011402028 นางสาวอรยา นิยมจันทร์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
11 6011402051 นางสาวเจนจิรา คำแก้ว บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
12 6011402085 นางสาวภัสสร บุดดาวงศ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
13 6011402101 นายจเด็ด บรรจง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
14 6011402135 นางสาวอรจิรา สุระวรรณวิจิตร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
15 6011402184 นายธนกฤต ปุณณภากุล บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
16 6011402234 นางสาวผกามาศ เกิดกับแก้ว บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
17 6011405211 นายณัชพล เหลาทอง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
18 6011406193 นายรัฐพล โพธิยานนท์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
19 6011406235 นายวันเฉลิม ลิ้มทธรรม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
20 6011406250 นายศุภกิจ ฉวีอินทร์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
21 6011406367 นางสาวอภิญญา กองทรัพย์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
22 6011406391 นางสาวจันทราทิพย์ พิศงาม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
23 6011406508 นายภานุวัฒน์ เล็กสง่า บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
24 6011409916 นายทินกร ทองพูน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071