เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม109
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาการจัดการ
1 5911407111 นายชนาธิป หินโม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
2 5911412053 นางสาวปิยธิดา เนื่องตีบ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
3 6011400121 นางสาวนนทิรา ศิลาไลย์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
4 6011401293 นางสาวเกวลิน ศรีคงเกิด บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
5 6011401301 นางสาวปนัสยา เปรมจิตต์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
6 6011401335 นางสาวปนัดดา พรดี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
7 6011401392 นางสาวอรอุมา รอดสุด บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
8 6011401483 นายสมพร ดอนประเพ็ง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
9 6011401533 นางสาวสุภิญญา ล้ำพานิช บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
10 6011401558 นางสาวลดาวัลย์ ศรีสุริยามินทร์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
11 6011401566 นางสาวอริสา หุ่นยนต์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
12 6011401590 นางสาวธภร บัวเผื่อน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
13 6011405070 นายปรัตถกร เจ้ยเปลี่ยน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
14 6011405088 นายศุภชัย ลอยลม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
15 6011405518 นางสาวอมรรัตน์ เหมมะ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
16 6011405526 นางสาวศศิชา ปินตาวงศ์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
17 6011405534 นายวรเมธ เขียวชะอุ่ม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
18 6011405542 นางสาวณัฐชยา ศักดิ์ศรีชมพู บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
19 6011405559 นายสุรพล กลั่นทิพย์ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
20 6011405567 นางสาวชญานี บุญเรือน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
21 6011405575 นางสาวกันต์หทัย ฉิมพาลี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
22 6011405583 นายพัชรพล อวดผิว บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
23 6011405591 นางสาวปัทมา กาวิน บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
24 6011405617 นายชญานนท์ ใหญ่เจริญยิ่ง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
25 6011405633 นายวชิรวิชญ์ เกษแก้ว บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
26 6011405641 นายมิ่งแมน บุญเรือง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
27 6011405674 นางสาวพิมประภา สุตสุนทร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
28 6011405682 นายภัคพล หึกขุนทด บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
29 6011405690 นายศุภมิตร ดอนทะนาม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
30 6011405716 นางสาวจุฬาลักษณ์ ก้อนสันทัด บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
31 6011405740 นางสาวสุนิตรา มีสาคร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
32 6011405765 นางสาวสุนิสา อุเซ็งมาเกะ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
33 6011405864 นางสาวแก้วกาญจน์ สุ่นศรี บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
34 6011405906 นายเอกรัตน์ บัวกิ่ม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
35 6011405914 นางสาวศุภาพิชญ์ สุขล้อม บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
36 6011405922 นางสาวกุลณัฐ บัวทอง บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
37 6011405971 นางสาวจีรนันท์ ศักดิ์เพชร บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
38 6011405989 นายวรพล เสือชำนาญ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
39 6011406003 นายศุภพัฒน์ จิตต์ชื่น บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071