เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม106
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 5911301843 นายปฎิภาณ ลักษณะกุล ภาษาไทย10
2 6011300107 นางสาวบูรพา เข็มกลัด ภาษาไทย10
3 6011300149 นางสาวกรรณิการ์ แสงใส ภาษาไทย10
4 6011301444 นางสาวปภาวดี แก่นแก้ว ภาษาไทย10
5 6011301451 นางสาวทิชานันท์ นวนเพ็ญ ภาษาไทย10
6 6011301469 นายวรชัย หอมชื่น ภาษาไทย10
7 6011301477 นางสาวปาริชาต สุวรรณพงศ์ ภาษาไทย10
8 6011301501 นางสาวปพิชญา โมฬี ภาษาไทย10
9 6011301519 นางสาวชลดา โต๊ะอิ๊ ภาษาไทย10
10 6011301535 นางสาวณัฐวัลย์ หลงบางพลี ภาษาไทย10
11 6011301543 นางสาววรินธร วงศ์ประเสริฐผล ภาษาไทย10
12 6011301618 นางสาวสุภนิดา แก้วนาบอน ภาษาไทย10
13 6011301626 นายฐิติพงษ์ กลัดกลีบ ภาษาไทย10
14 6011303374 นางสาวอุบลวรรณ หอมชะเอม ภาษาไทย10
15 6011305403 นายปัณณวัฒน์ สีคร้าม ภาษาไทย10
16 6011305429 นายทรนง ทิพย์สังวาลย์ ภาษาไทย10
17 6011305445 นางสาวจุฑาทิพย์ หรั่งเจริญ ภาษาไทย10
18 6011305452 นางสาวกัณทิมา บุรีภักดี ภาษาไทย10
19 6011305460 นางสาวศศิวิมล จรมา ภาษาไทย10
20 6011305569 นางสาวดาริณ จิรอรรถธาดา ภาษาไทย10
21 6011307953 นางสาวรังสิมา กูล้อนิ ภาษาไทย10
22 6011308118 นางสาววรรณพร พรหมศิริ ภาษาไทย10
23 6011308142 นางสาวกชกร รุ่งอลงกรณ์ ภาษาไทย10
24 6011308282 นางสาวอรรษฎาภรณ์ ถนอมชาติ ภาษาไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071