เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม105
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 5911302783 นายปริญญา สำเภาเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์10
2 5911302841 นางสาวอรุณณี ทาทม รัฐประศาสนศาสตร์10
3 5911302858 นายพงศธร อัมพันศิริ รัฐประศาสนศาสตร์10
4 5911302882 นายสราวุฒิ อู่วิเชียร รัฐประศาสนศาสตร์10
5 5911302908 นายณัฐพล กมลรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์10
6 5911302916 นางสาวอมราพร ภู่ระหงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์10
7 5911302924 นางสาวกชนิภา อุปติ รัฐประศาสนศาสตร์10
8 5911302940 นางสาวสุวรรณา ยอดคำ รัฐประศาสนศาสตร์10
9 5911302957 นางสาวกัลยารัตน์ อ่วมมั่น รัฐประศาสนศาสตร์10
10 5911302981 นายวุฒิพงษ์ ศรีแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์10
11 5911302999 นางสาวสุชัญญา กิ่งมณี รัฐประศาสนศาสตร์10
12 5911303021 นางสาวจารุวรรณ แจ้งต่าย รัฐประศาสนศาสตร์10
13 5911303039 นางสาวพิมพิศา วงละคร รัฐประศาสนศาสตร์10
14 5911303047 นายชัชพล เมฆดี รัฐประศาสนศาสตร์10
15 5911303062 นายปิยพงษ์ เจียมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์10
16 5911303088 นางสาวจินตนา กำทองดี รัฐประศาสนศาสตร์10
17 5911305521 นางสาววาสนา โพธิ์ลิบ รัฐประศาสนศาสตร์10
18 5911305539 นางสาววิภาวี หนูยอด รัฐประศาสนศาสตร์10
19 5911305554 นางสาววารินทร์ โพธิ์จาด รัฐประศาสนศาสตร์10
20 5911305562 นายล้อมพงศ์ พระนามศรี รัฐประศาสนศาสตร์10
21 5911305570 นายปริญญา เลี่ยวชวลิต รัฐประศาสนศาสตร์10
22 5911305596 นางสาวสุภาภรณ์ สุการี รัฐประศาสนศาสตร์10
23 5911305612 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีเงิน รัฐประศาสนศาสตร์10
24 5911305646 นางสาววรรณรญา เอี่ยมสมบูรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์10
25 5911305679 นางสาวปิยธิดา สิทธิบุตร รัฐประศาสนศาสตร์10
26 5911305687 นางสาวสุภาพร พรมทัต รัฐประศาสนศาสตร์10
27 5911305695 นางสาวอภิญญา ปัญญาดี รัฐประศาสนศาสตร์10
28 5911305737 นายณัฐวุฒิ สัญญาสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์10
29 5911305745 นางสาวมาริสา รัตนวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์10
30 5911305760 นางสาวปณพร สัตยพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์10
31 5911305778 นายวิษณุภพ คุนานน รัฐประศาสนศาสตร์10
32 5911305786 นายนฤเบศทร์ มาทอง รัฐประศาสนศาสตร์10
33 5911305794 นางสาวสุนิสา มีชัย รัฐประศาสนศาสตร์10
34 5911305828 นายเกริกพล แนบเสลา รัฐประศาสนศาสตร์10
35 5911305836 นายวรวิทย์ เลอกิจกุล รัฐประศาสนศาสตร์10
36 5911305869 นายธวัชชัย จันทร์แจ่ม รัฐประศาสนศาสตร์10
37 5911305877 นางสาวพรรณราย บุญจนะ รัฐประศาสนศาสตร์10
38 5911305885 นายปฏิภาณ ทองคุปต์ รัฐประศาสนศาสตร์10
39 5911305893 นายวุฒินันท์ สาลี รัฐประศาสนศาสตร์10
40 5911305901 นางสาวณัฐมล คงมา รัฐประศาสนศาสตร์10
41 5911307170 นายอโนชา เจริญวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์10
42 5911307204 นางสาวหัทยา สารธิมา รัฐประศาสนศาสตร์10
43 5911307238 นายอภิวัฒน์ เสียงล้ำ รัฐประศาสนศาสตร์10
44 5911307261 นายอโนชา ศิริม่วง รัฐประศาสนศาสตร์10
45 5911307295 นายปิยะณัฐ ทองเบื้อง รัฐประศาสนศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071