เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม104
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 5911500081 นายวัชระพล เมฆฉาย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
2 5911500998 นายคุณานนต์ ศรีดาวงค์  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
3 5911501004 นายพีรรัตน์ ขันธกสิกรรม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
4 5911501012 นายฐาปกรณ์ ทองคำ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
5 5911501038 นายรัตนพงษ์ พุ่มพฤกษ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
6 5911501046 นางสาวนภัสรา ใจยา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
7 5911501053 นายธนชิต ยอดมงคล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
8 5911501061 นายปิยะภัท พรหมชาติ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
9 5911501079 นายภาณุวัช ชาวบ้านดาบ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
10 5911501087 นายพงศภัทร์ โตแทน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
11 5911501103 นางสาวปิยะดา เวชกามา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
12 5911501137 นายรณฤทธิ์ วรรณวงศ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
13 5911501145 นายนิติพัฒน์ มานะสัมพันธ์สกุล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
14 5911501152 นายจิรภัทร เจียมอนุกูลกิจ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
15 5911502341 นายศรายุธ แขวรัมย์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
16 5911502358 นายณิชากร คลี่สุวรรณ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
17 5911502366 นายธัญพิสิษฐ์ ภาษี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
18 5911502374 นางสาวภคนันท์ ศาสตระวาทิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
19 5911502382 นายจักรวาล ตั้งคุณศิริ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
20 5911502390 นายอานนท์ พจนะไพบูลย์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
21 5911503414 นายภัทรพล คล้ายแจ้ง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
22 5911503448 นายปัญญา เครือครุ่ย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
23 5911503455 นายนิธิกร แสนเสนา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
24 5911503505 นายพิธิวัฒน์ คำอินทร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
25 5911503513 นางสาวน้ำฝน เสมานิตย์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
26 5911503521 นายคุณานนต์ มงคลวัจน์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
27 5911503554 นางสาวพรนภา ตนภู เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
28 5911503588 นางสาวศศิตา มาลัย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
29 5911503596 นางสาวศิรินภา จูดี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
30 5911503604 นายธนวินท์ วัฒนเกษมวงศ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
31 5911503612 นายณัฐชนน ป้อมกลาง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
32 5911503638 นายฤทธิชัย วงษ์สำราญ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
33 5911503646 นายสมพงษ์ เจริญกุล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
34 5911503661 นายวีรชัย แซ่ซื้อ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
35 5911503679 นายกมลภพ ใจหลัก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
36 5911503695 นายอัฑฒ์วิชญ์โรจน์ สุมังคะ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
37 5911503752 นายกัมพล เถาว์น้อย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
38 5911505070 นางสาวเบญจภัค สำเพียร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
39 6011501225 นายศราวุทธิ์ เจาะบำรุง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
40 6011501233 นายอภิวัฒน์ พุดบำรุง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
41 6011501241 นายภคิน ธราศิริธรรม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071