เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม102
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิทยาการจัดการ
1 5911400660 นางสาวนินนารา โชติรัตนภูมิ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
2 5911400678 นางสาวฉัตรติกาญจน์ ปุตตะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
3 5911400686 นางสาวปราณปรียา สีสุวงษ์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
4 5911400694 นางสาวจิริยาพร หูตาชัย อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
5 5911400728 นางสาวกัญญาณัฐ ใหม่นิถะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
6 5911400744 นางสาวศศิประภา นันตา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
7 5911400751 นางสาวซอฟียะฮ์ มิดำ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
8 5911404944 นางสาวเบญจรัตน์ ไสยประกาศ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
9 5911404969 นายปรีดา นนบุญ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
10 5911405008 นางสาวชนิตา ชยันต์ลาโภ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
11 5911405057 นางสาวณัฐมน บุญโห้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
12 5911405065 นางสาวสุพิตา ระลึกธรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
13 5911405081 นายธัญลักษณ์ กิจมล อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
14 5911405099 นางสาวณัฐณิชา มังคลาด อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
15 5911405115 นางสาวกรรณิการ์ ชั้นกลาง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
16 5911405214 นางสาวณัฐณิชา แก้วด้วง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
17 5911405263 นางสาวณิชกมล ถมแก้ว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
18 5911405289 นายนฤเบศ ยอดวุฒิ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
19 5911405313 นางสาวอริศรา คำศักดา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
20 5911405347 นายอลินดา ฉัตรภากุล อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
21 5911405420 นายปณิธาน สันถวชาคร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
22 5911405453 นางสาวมัลลิกา บุญฤทธิ์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
23 5911405487 นางสาววาทินี รักไหม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
24 5911405495 นางสาวสโรชา มุขประดับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
25 5911405651 นางสาวจีรภิญญา หอมโปร่ง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
26 5911406394 นางสาวนิรัชชา บินมาราเฮม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
27 5911410883 นายอภิชาติ ขุนวิแจ้ง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
28 5911410941 นางสาวอารีรักษ์ เพ็ชรศิริ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
29 5911410966 นางสาวแพรววนิต กองมูล อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
30 5911410982 นางสาวสุธัญญา พุ่มบานเย็น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
31 5911411014 นางสาวษุรุตา พุ่มเพ็ชร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
32 5911411048 นางสาวนิตยา โคตรสวัสดิ์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
33 5911411154 นางสาวอังศุมาลิน สันทอง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
34 5911411170 นางสาวชไมพร ศิริสอน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
35 5911411204 นางสาวธนภัสส์ ดิษธิสอน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
36 5911412012 นางสาวสมลักษ์ รัตนวิจิตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
37 5911412038 นางสาวเบญจวรรณ คำสุ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
38 6111409022 นายนิรุต บุตรนุช อุตสาหกรรมท่องเที่ยว10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071