เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENGL3702 : English for Specific Career Purposes
กลุ่ม101
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรและชีวภาพ
1 5911100021 นายพศวีร์ แซ่เบ๊ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
2 5911100445 นายธนวัฒน์ แขพิมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
3 5911100567 นางสาวรัศมี ศิริสำราญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
4 5911100575 นางสาวบุษราคัม พิจิตรพงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
5 5911100591 นางสาววราภรณ์ ศรีละคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
6 5911100625 นางสาวภาพิมล สะสีการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
7 5911100641 นางสาวณัฐธิดา ใจใหญ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
8 5911100658 นางสาวเปมิกา ประคำทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
9 5911100682 นางสาวชญานี พรานเนื้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
10 5911100690 นางสาวกนกพร เข็มทิพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
11 5911100708 นางสาวศุศุมา หอมสุคนธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
12 5911100732 นายกานต์ คัมภิรานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
13 5911100765 นางสาวสุปราณี จันทร์ศรีโคตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
14 5911101128 นายพลณัฐ เอี่ยมสุภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
15 5911101169 นายคุณากร ขีระจิตต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
16 5911101235 นางสาวจุฑาภรณ์ ใคร่ครวญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
17 5911101250 นายเอกลักษ์ อุดม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
18 5911101268 นายหรรษา ทองเนียม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071