TCAS รอบที่ 1 Portfolio | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก | อย่าลืมเข้าไปยืนยันสิทธิ์กันนะ
     
1 ประกาศผลคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คลิกที่นี่
2 วิธีการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ คลิกที่นี่
3 รหัสระบุตัวบุคคล(Password)สำหรับนักศึกษาเพื่อใช้สำหรับยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซด์ของ ทปอ. คลิกที่นี่
     
top ↑