เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม-ชัยนาท อาคาร1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                                        

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์  131(ชน)      GETL1105, 1
L22
    
  132(ชน)  PUBA3202, 1
L22
  PUBA2203, 1
L22
    
  133(ชน)         PUBA2201, 1
L22
 
  142(ชน)      PUBA1201, 1
L22
    
  145(ชน)  PUBA1103, 1
L22
        
อังคาร  133(ชน)  PUBA2205, 1
L22
  GEIG1002, 1
L22
   
  134(ชน)      PUBA3206, 1
L22
    
พุธ  121(ชน)  LAWS4401, 1
L22
        
  122(ชน)  GELE1001, 1
L22
        
  131(ชน)  PUBA3303, 1
L22
  GESO1104, 1
L22
    
  143(ชน)      POLS4901, 1
L25
    
  144(ชน)  POLS4902, 1
L25
       
พฤหัสบดี  121(ชน)  PUBA3205, 1
L22
  PUBA2204, 1
L22
    
  122(ชน)      PUBA3901, 1
L22
    
  141(ชน)  PUBA1104, 1
L22
        
ศุกร์  134(ชน)       GELT1001, 1
L22
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071