เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 33
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                                  

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  33-802  TRCM3502, 1
L23
  TRCM3502, 1
L23
   
  33-902  BIOL4110, 1
L23
       
  33-903  CMED2501, 1
L23
      
อังคาร  33-902  CMED1603, 1
L23
  BIOL4108, 1
L23
 
  33-903  CMED2403, 1
L23
   CMED2403, 1
L23
   
พุธ  33-802  TRCM4706, 1
L23
       
  33-902  BIOL4109, 1
L23
  BIOL4107, 1
L23
    
  33-903  CMED2402, 1
L23
      
พฤหัสบดี  33-802  TRCM4706, 1
L23
   TRCM4706, 1
L23
  
  33-902  BIOL4107, 1
L23
       
  33-903  CMED2502, 1
L23
      
ศุกร์  33-802      TRCM2402, 1
L23
 
  33-902   CHEM2507, 1
L23
      
  33-903  CMED2401, 1
L23
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071