เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 34
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                                  

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  34-301  EDUC1102, 3
L23
 EDUC1102, 4
L23
 EDUC1102, 10
L23
 
  34-302  ENGL3701, 3
L22
 SPSS2301, 1
L22
 SPSS2301, 2
L22
 
  34-303  PHED3401, 1
L23
 EDUC1102, 11
L23
 HESC2107, 1
L23
  
  34-401  EDUC4101, 1
L23
 EDUC4101, 2
L23
 EDUC4802, 7
L23
 
  34-402  MNGT3601, 2
L22
 MNGT3601, 1
L22
    
  34-403  EAED3205, 1
L23
  EAED3205, 2
L23
 
  34-501  ENGL3715, 2
L22
 ENGL3715, 1
L22
 INFO3503, 1
L22
 
  34-502 สอนชดเชย COMM2201 ก.101,

  COMM3204, 1
L22
 
  34-503  FINB4902, 1
L22
   EAED3213, 1
L23
 
  34-601 สอนชดเชย COMM4902 ก.104,

 PHED4902, 2
L23
สอนชดเชย COMM1105 ก.105,

  
  34-602 กิจกรรมพัฒนาทักาษะด้านภาษาอังกฤษคณะวิทยาศาสตร์,

  
  34-603      PHED4101, 1
L23
 PHED4101, 2
L23
  
  34-701 กิจกรรมพัฒนาทักาษะด้านภาษาอังกฤษ,

  
  34-703 กิจกรรมพัฒนาทักาษะด้านภาษาอังกฤษ,

  
  34-801  PHED1112, 1
L23
  PHED1112, 2
L23
  PHED3401, 2
L23
 
  34-803  PHED3101, 1
L23
  PHED2106, 2
L23
 PHED2106, 1
L23
 
อังคาร  34-301  EDUC1102, 7
L23
 EDUC1102, 5
L23
 EDUC1102, 6
L23
 
  34-302  FOOD2110, 1
L22
 FOOD2110, 2
L22
  COMM1104, 4
L22
 
  34-303  EAED1502, 1
L23
  EAED1502, 2
L23
 
  34-401  EAED2204, 1
L23
  EAED2204, 2
L23
 
  34-403  EAED4901, 1
L23
  EAED4901, 1
L23
   
  34-501  MKRT1101, 1
L22
 ENGL2402, 1
L22
 CULS4101, 1
L22
 
  34-503     ENGL3206, 1
L22
 ENGL3206, 2
L22
 
  34-601  THAI1102, 2
L13
 THAI3401, 1
L13
    
  34-602 กิจกรรมพัฒนาทักาษะด้านภาษาอังกฤษ,

  
  34-603     ENGL3702, 5
L22
    
  34-701 กิจกรรมพัฒนาทักาษะด้านภาษาอังกฤษ,

  
  34-703 กิจกรรมพัฒนาทักาษะด้านภาษาอังกฤษ,

  
  34-801  PHED4303, 1
L23
 PHED4902, 2
L23
 PHED2204, 1
L23
 
  34-803  PHED3101, 2
L23
        
พุธ  34-301  EAED2203, 1
L23
      
  34-302 กิจกรรมพํฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ,

  
  34-303  EAED2212, 2
L23
       
  34-401  EDUC1102, 12
L23
สอนชดเชย ENGL3701 ก.101,

    
  34-402   COMM2308, 1
L22
      
  34-403  EAED5401, 1
L23
       
  34-501  CULS4601, 1
L22
       
  34-502 กิจกรรมพํฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ,

  
  34-503 สอนชดเชย COMM1104 ก.103,

      
  34-601  THAI3304, 1
L13
 THAI4104, 2
L13
    
  34-603  EDUC3301, 1
L23
      
  34-701 กิจกรรมพํฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ,

  
  34-703 กิจกรรมพํฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ,

  
  34-801  PHED3110, 1
L23
 PHED3110, 2
L23
      
  34-802 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา,

  
  34-803  PHED4902, 1
L23
       
พฤหัสบดี  34-301  EDUC1102, 15
L23
 EDUC1102, 13
L23
 EDUC1102, 14
L23
 
  34-302  SPSS3304, 1
L22
 SPSS2503, 1
L22
 SPSS2503, 2
L22
 
  34-303  PSYC3205, 1
L22
 EAED3302, 1
L23
 EAED3302, 2
L23
 
  34-401  EDUC1102, 1
L23
 EDUC1102, 2
L23
    
  34-402  COMM4902, 3
L22
 PHED3103, 1
L23
  GESC1104, 2
L22
 
  34-403  EAED3208, 1
L23
  EAED3208, 2
L23
 
  34-501  CULS3502, 1
L22
   MATH1306, 1
L22
 
  34-502  EDCH4901, 1
L23
       
  34-503  ENGL3703, 2
L23
  ENGL3703, 4
L23
 
  34-601     THAI4104, 1
L13
 THAI3401, 2
L13
 
  34-602 จัดอบรม 4 หลักสูตร,

  
  34-701 กิจกรรมพํฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ,

  
  34-703 กิจกรรมพํฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ,

  
  34-801   PHED3801, 2
L23
  PHED3801, 1
L23
  
  34-802   PHED1101, 1
L23
       
   PHED1101, 1
L23
       
  34-803       PHED4901, 1
L23
 PHED4901, 2
L23
 
ศุกร์  34-301  EAED4215, 1
L23
  EAED2203, 2
L23
  
  34-302  COMM2104, 3
L22
   COMM2104, 4
L22
  
  34-303  EAED1103, 1
L23
 EAED1103, 2
L23
    
  34-401  EDUC2201, 1
L23
 EDUC2201, 2
L23
  
  34-402  COMM4902, 3
L22
       
  34-403      EAED2212, 1
L23
   
  34-501       GOHI2208, 1
L22
  
  34-502  ENGL3701, 1
L22
  ENGL3701, 2
L22
   
  34-503  PSYC2304, 1
L22
 PSYC2304, 2
L22
  
  34-601  THAI3102, 3
L13
 PHED4902, 1
L23
    
  34-602 จัดอบรม 4 หลักสูตร,

  
  34-603  EDUC3901, 6
L23
 EDUC3901, 7
L23
  
  34-701 กิจกรรมพํฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ,

  
  34-702 กิจกรรมพํฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ,

  
  34-703 กิจกรรมพํฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ,

  
  34-801  EDUC4802, 2
L23
 EDUC4802, 3
L23
สอนชดเชย PHED4303 ก.101,

  
  34-802  PHED3203, 3
L23
   PHED3203, 2
L23
  
  34-803  PHED3203, 4
L23
   PHED3203, 1
L23
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071