เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร32
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                                  

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  32-207  THMU1202, 1
L23
       
  32-507       ARTD2211, 1
L22
 
  32-509  ARTD4902, 3
L22
   ARTD3507, 1
L22
 
  32-510  ARTD4902, 4
L22
       
  32-601  PHED2207, 1
L23
    PHED2207, 2
L23
 
อังคาร  32-504  ARTD3301, 1
L22
  ARTD2303, 1
L22
 
  32-506  ARTD2206, 1
L22
      
  32-507       ARTD2101, 1
L22
 
  32-508  ARTD1103, 2
L22
  ARTD1103, 1
L22
 
  32-509  ARTD4901, 2
L22
   ARTD4902, 3
L22
 
  32-510       ARTD4901, 1
L22
 
  32-602     สอนชดเชย PHED2207 ก.101,

  
พุธ  32-206  ARTD2207, 1
L22
      
  32-207  THMU1206, 1
L23
       
  THMU1204, 1
L23
       
  32-209  THMU1208, 1
L23
       
  32-510  ARTD2302, 1
L22
      
  ARTD2306, 1
L22
      
พฤหัสบดี  32-201        THMU1103, 1
L23
 
  32-204  ARTD1107, 2
L22
  ARTD1107, 1
L22
 
  32-206       ARTD3506, 1
L22
 
  32-208       ARTD2208, 1
L22
 
  32-506       ARTD2305, 1
L22
 
  32-508  ARTD1102, 1
L22
  ARTD1102, 2
L22
 
  32-510  ARTD3206, 1
L22
  ARTD2210, 2
L22
 
ศุกร์  32-201  THMU1104, 1
L23
       
  32-204  ARTD4902, 2
L22
    
  32-506  ARTD3305, 1
L22
 ARTD3307, 1
L22
  
  32-508  ARTD2209, 1
L22
      
  32-509  ARTD4902, 1
L22
    
อาทิตย์  32-510  ARTD2210, 1
L25
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071