เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 3/1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                                                          

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  322/1  JPAN2204, 1
L22
 GOHI2210, 1
L22
 LBIS2401, 1
L22
     
  352/1  ENGL3701, 7
L22
           
  353/1  LAWP3301, 1
L22
 LAWF2302, 1
L22
 LAWS3702, 1
L22
     
  361/1  PUBA3302, 1
L22
 PUBA2201, 1
L22
 PUBA2201, 2
L22
     
  371/1  PUBA1201, 3
L22
 PUBA1104, 2
L22
        
  372/1  SOAN1301, 1
L22
 PUBA1201, 1
L22
 PUBA1104, 1
L22
     
  373/1  SOAN2203, 1
L22
           
  374/1     ENGL1202, 1
L22
 ENGL1202, 2
L22
     
อังคาร  322/1  SOAN1103, 1
L22
 GOHI3206, 1
L22
    LAWS4401, 2
L25
  
  344/1           INFO1201, 1
L25
 
  352/1  SOAN3104, 1
L22
 ENGL2701, 3
L22
 PUBA2203, 2
L22
     
  353/1  ENGL3702, 14
L22
 ENGL3702, 10
L22
 ENGL3702, 11
L22
     
  361/1  JPAN2302, 1
L22
 CHIN2401, 1
L23
 JPAN3731, 1
L22
     
  363/1           POLS1103, 1
L25
  
  371/1  PUBA1104, 3
L22
 PUBA2205, 1
L22
 PUBA2205, 2
L22
     
  372/1  ENGL1302, 3
L23
 PUBA2203, 1
L22
 SOAN3901, 1
L22
     
  373/1  THAI2105, 1
L22
 JPAN3723, 1
L22
 PUBA3202, 1
L22
     
  374/1  THAI3105, 1
L22
 ENGL1302, 4
L23
 ENGL2701, 2
L22
     
พุธ  322/1   LBIS2504, 1
L22
          
  352/1  LAWF2202, 1
L22
 สอนชดเชย JPAN1101 ก.101,

       
  353/1   TRHM3703, 1
L22
          
  361/1  SOAN1102, 1
L22
           
  371/1  CHIN4723, 1
L22
           
  372/1  FREN3725, 1
L22
           
  373/1   JPAN2104, 1
L22
          
  374/1  LAWS4401, 1
L22
           
พฤหัสบดี  322/1  LAWP3403, 1
L22
 GOHI1103, 1
L22
 LAWP4401, 1
L22
     
  344/1           INFO2102, 1
L25
  
  352/1  PUBA2204, 2
L22
 ENGL2702, 3
L22
 ENGL3702, 15
L22
     
  353/1  ENGL3604, 1
L22
 ENGL3604, 2
L22
 ENGL2702, 2
L22
     
  361           SOAN2208, 1
L25
  
  361/1  ENGL1202, 4
L23
 ENGL1202, 3
L23
 JPAN3751, 1
L22
     
  371/1  PUBA1202, 1
L22
 PUBA1202, 2
L22
 SOAN2307, 1
L22
     
  372/1  THAI4202, 1
L22
 PUBA2204, 1
L22
 JPAN3721, 1
L22
     
  373/1  THAI1103, 1
L22
 THAI3901, 1
L22
 THAI2103, 1
L22
     
  374/1  JPAN1102, 1
L22
 ENGL3702, 6
L22
 FREN2703, 1
L22
     
ศุกร์  322/1  GOHI4902, 1
L22
  GOHI4902, 1
L22
       
  323/1    สอนชดเชย FREN2703 ก.101,

สอนชดเชย FREN1701 ก.101,

     
  352/1  PUBA3205, 1
L22
  ENGL3701, 23
L23
       
  353/1  JPAN1101, 1
L22
  LAWP3302, 1
L22
       
  361/1  LAWS2511, 2
L22
  LAWS2511, 1
L22
       
  371/1  LBIS3901, 1
L22
  PUBA1201, 2
L22
       
  372/1  JPAN3106, 1
L22
  PUBA1103, 3
L22
       
  373/1  PUBA1202, 3
L22
  PUBA3206, 1
L22
       
  374/1  SOAN3110, 1
L22
  SOAN3313, 1
L22
       
อาทิตย์  323/1     FREN1701, 1
L25
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071