เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 29
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                                  

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  2971  APST2107, 1
L23
 FINB3401, 1
L22
 FINB1102, 1
L22
 
  2973  GETL1101, 1
L22
 GETL1101, 2
L22
    
  2974     SPSS3306, 1
L22
     
  2976  PHED4303, 2
L23
 PSYC2306, 3
L23
 SPSS3306, 2
L22
  
  2981     THMU2103, 1
L22
 THMU2504, 1
L22
 
  2984     PSYC2306, 1
L23
    
อังคาร  2971  APST3307, 1
L22
   APST3107, 1
L22
 
  2973  MATH3605, 2
L23
 MATH3605, 1
L23
    
  2974  GETL1105, 1
L22
 APST2105, 1
L22
 GETL1105, 2
L22
 
  2976  EDUC3202, 3
L23
  EDUC3202, 4
L23
 
  2981  SPSS4901, 1
L22
  COMM1105, 5
L22
 
  2984  EDMA4901, 1
L23
 EDMA4901, 2
L23
 PSYC2102, 1
L22
 
พุธ  2971  THAI2401, 1
L22
 สอนชดเชย APST2101 ก.101,

   
  2973  THAI2101, 1
L22
       
  2974  PSYC2305, 1
L22
      
  2976 สอนชดเชย,

   
  2981  ENGL3702, 9
L22
       
  2984  EDUC1101, 1
L23
 EDUC1101, 2
L23
      
พฤหัสบดี  2971  APST2101, 1
L23
 ENGL3701, 15
L22
 SOAN3216, 1
L22
 
  2973  ENVI2101, 1
L22
  ENVI2101, 1
L22
 APST2202, 1
L23
 
  2974  MATH3303, 3
L22
 APST3102, 1
L22
 GETL1105, 3
L22
 
  2976  EDUC2201, 4
L23
  EDUC2201, 3
L23
 
  2981  ENGL3701, 16
L22
 SPSS3203, 1
L22
    
  2984  EDUC3901, 5
L23
  EDUC3202, 1
L23
 EDUC3202, 2
L23
 
ศุกร์  2971  APST2101, 2
L23
 APST2107, 2
L23
    
  2973  SPSS4901, 2
L22
      
  2976  EDUC1102, 8
L23
  EDUC1102, 9
L23
   
  2981      SPSS3501, 1
L22
   
  2984  PSYC1105, 1
L22
  EDUC1101, 3
L23
 EDUC1101, 4
L23
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071