เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 28
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                                  

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  2830  PSYC3202, 1
L22
 ENED2401, 1
L23
 COMM3901, 2
L22
 
  2831 สอนชดเชย COMM1105 ก.104,

      
  2840  EDUC4101, 5
L23
     EAED5902, 1
L23
 
  2841 สอบภาค ก.,

      
  2851  GETL1102, 1
L22
 GEHS1101, 4
L22
 GEHS1001, 1
L22
   
  2852  GEHS1101, 1
L22
 GEHS1101, 2
L22
 GETL1101, 3
L22
 
  2860  ENGL3701, 23
L23
   EDUC1101, 1
L23
   
      นักศึกษานำเสนองาน,

  
  2861  GETL1103, 3
L22
 GELE1001, 1
L22
 GELE1001, 2
L22
 
  2862  GELT1001, 1
L22
 GELT1001, 2
L22
 GESO1101, 1
L22
 
  2870(จีน)  THAI1102, 3
L13
 THAI1301, 2
L13
    
  2871  GEIG1001, 1
L22
  GEIG1001, 2
L22
 
  2872  GEIG1002, 1
L22
  GEIG1002, 2
L22
 
อังคาร  2830  ENGL3703, 4
L23
  ENGL3703, 2
L23
 
  2840  ENGL1301, 2
L22
 ENGL1301, 1
L22
    
  2841 สอนชดเชย ENGL3604,

       
  2851  GESO1104, 1
L22
 GELE1001, 3
L22
 GELE1001, 4
L22
 
  2852  GELT1001, 3
L22
 GELT1001, 4
L22
 GELE1002, 2
L22
 
  2860  PSYC3201, 1
L22
 LAWF2301, 1
L22
 THAI3501, 2
L23
 
  2861  GEHS1102, 2
L22
 GEHS1102, 3
L22
 GELT1001, 7
L22
 
  2862  GEHS1103, 2
L22
 GEHS1103, 3
L22
 MNGT2402, 1
L22
 
  2870(จีน)     THAI2101, 1
L13
    
  2871  GEIG1001, 3
L22
  GEIG1001, 4
L22
 
  2872  GEIG1002, 3
L22
  GEIG1002, 4
L22
 
พุธ  2830  CHIN4722, 1
L22
       
  2831  GESC1105, 3
L22
กิจกรรมอบรม,

  
  2840  GOHI3901, 1
L22
       
  2841     จัดกิจกรรมกลุ่มวิชาชีพครู,

  
  2851  GESO1102, 1
L22
       
  2852  GELE1001, 5
L22
       
  2860  INFO4901, 1
L22
      
  2861  GEHS1102, 5
L22
       
  2862  GEHS1103, 5
L22
       
  2870(จีน)  THAI1101, 2
L13
 THAI1101, 3
L13
    
  2871  GESO1103, 2
L22
       
  2872  GEHS1103, 4
L22
       
พฤหัสบดี  2830  CULS4601, 1
L22
 CULS3107, 1
L22
 PSYC2201, 1
L22
 
  2831  ENGL2601, 1
L22
  ENGL2601, 2
L22
   
  2840  EDUC4101, 2
L23
 EDUC4401, 1
L23
  EDUC4401, 2
L23
  
  2841  LAWS2501, 2
L22
 LAWS2501, 1
L22
    
  2851  GEIG1002, 5
L22
  GEIG1002, 6
L22
 
  2852  GEIG1002, 7
L22
      
  2860  ENGL3703, 3
L23
  ENGL3703, 1
L23
 
  2861  GELE1001, 6
L22
 GESO1102, 2
L22
 GESO1102, 3
L22
 
  2862  GELE1002, 3
L22
 GELT1001, 6
L22
 COMM3901, 4
L22
 
  2871  GEIG1001, 5
L22
  GEIG1001, 6
L22
 
  2872  GEIG1001, 7
L22
   GELE1001, 7
L22
 
ศุกร์  2830  GOHI1204, 1
L22
 ENGL3702, 13
L22
    
  2831     GESO1104, 4
L22
    
  2840   EAED3210, 2
L23
  EAED3210, 1
L23
  
  2841  SPSS4902, 2
L22
    
  2851  GEHP1102, 2
L22
 GEHS1101, 5
L22
    
  2852  GEIG1002, 8
L22
  GESO1104, 3
L22
  
  2860  THAI4213, 1
L22
       
  2861  TRHM1103, 1
L22
 GELT1001, 8
L22
 TRHM1102, 1
L22
 
  2862  GELE1002, 4
L22
 GELE1002, 5
L22
    
  2870(จีน) สอนชดเชย THAI2105 ก.130,

 THAI2104, 2
L13
    
  THAI2102, 1
L13
       
  2871 อบรมภาษาอังกฤษ,

  
  GEIG1001, 8
L22
  GESO1103, 3
L22
  
  2872  GETL1104, 1
L22
 GETL1104, 2
L22
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071