เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 28
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
 
                                                                  

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  2830  ENGL2501, 3
L23
 ENED2401, 1
L23
 ENED2401, 2
L23
 
  2831 สอนชดเชย COMM1105 ก.104,

      
  2840  EDCH4902, 1
L23
 EDCH3201, 1
L23
 JPAN2401, 1
L22
 
  2841 สอบภาค ก.,

      
  2860  EDUC4801, 4
L23
 EDUC4801, 2
L23
    
      นักศึกษานำเสนองาน,

  
        EDUC4801, 3
L23
 
อังคาร  2830  ENGL3703, 5
L23
  ENGL3703, 1
L23
 
  2840       EDMA4201, 1
L23
 
  2841 สอนชดเชย ENGL3604,

       
  2851  LAWS2501, 2
L22
 LAWS2501, 1
L22
    
  2860  EDUC2201, 4
L23
      
พุธ  2830   CHIN4722, 1
L22
      
  2831    กิจกรรมอบรม,

  
  2840   ENGL3701, 34
L23
      
  2841     จัดกิจกรรมกลุ่มวิชาชีพครู,

  
  2860   GOHI3901, 1
L22
      
พฤหัสบดี  2830  ENGL3703, 3
L23
  ENGL3703, 2
L23
 
  2840  ENGL3702, 17
L22
 ENGL3702, 14
L22
    
  2860  EDUC2201, 1
L23
  EDUC2201, 2
L23
 
ศุกร์  2830  MATH3303, 1
L23
  ENGL3701, 33
L23
   
  2840  ENGL2502, 1
L23
  ENGL2502, 2
L23
   
  2851  LAWS3201, 1
L22
       
  2860  EDMA4201, 2
L23
 JPAN3742, 1
L22
   
  2870(จีน) สอนชดเชย THAI2105 ก.130,

       
  2871 อบรมภาษาอังกฤษ,

  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071