เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 28
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
 
                                                                  

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  2830  PSYC3203, 1
L22
 THAI3306, 1
L22
 PHED2101, 1
L25
 
  2831 สอนชดเชย COMM1105 ก.104,

   GEHS1101, 3
L22
 
     GEHS1101, 4
L22
    
  2840  EDUC4101, 4
L23
 ENGL3706, 1
L22
 EDUC4101, 3
L23
 
  2841 สอบภาค ก.,

   GEHS1102, 3
L22
 
  2851  TRHM2203, 1
L22
 GEHS1001, 2
L22
 TRHM2203, 2
L22
 
  2852  GEHS1101, 1
L22
 GEHS1101, 2
L22
 GESO1001, 1
L22
 
  2860  CULS4602, 1
L22
 MNGT2105, 3
L21
    
      นักศึกษานำเสนองาน,

  
  2861  GEIG1001, 1
L22
  GEIG1001, 2
L22
 
  2862  GEIG1002, 1
L22
  GEIG1002, 2
L22
 
  2871  GETL1102, 1
L22
 HRDM1101, 3
L22
 HRDM1101, 2
L22
 
  2872  GETL1103, 3
L22
 GELE1001, 1
L22
 GELE1001, 2
L22
 
อังคาร  2830  INFO3404, 1
L22
    CHIN3901, 1
L22
 
  2831     GESO1103, 1
L22
 GEHS1103, 4
L22
 
  2840  ENGL1301, 1
L22
 ENGL1301, 2
L22
 INFO3503, 1
L22
 
  2841  LAWP2102, 1
L22
    ENGL2721, 1
L22
 
 สอนชดเชย ENGL3604,

       
  2851  GELE1002, 1
L22
 GEHS1102, 1
L22
 GEHS1102, 2
L22
 
  2852  GESO1104, 1
L22
 GEHS1103, 1
L22
 GEHS1103, 2
L22
 
  2860  PSYC3202, 1
L22
 FINB4402, 2
L22
 FINB4402, 1
L22
 
  2861  GEIG1001, 3
L22
  GEIG1001, 4
L22
 
  2862  GEIG1002, 3
L22
  GEIG1002, 4
L22
 
  2870(จีน)      THAI1103, 2
L13
   
  2871     GELE1001, 3
L22
 GELE1001, 4
L22
 
  2872  GELT1001, 3
L22
 GELT1001, 4
L22
 HRDM1101, 5
L22
 
พุธ  2830  CHIN4722, 1
L22
       
  2831  GESO1103, 2
L22
กิจกรรมอบรม,

  
     GEHS1103, 3
L22
    
  2840  SPSS4401, 1
L22
 SPSS4401, 2
L22
    
  2841    CHIN2605, 2
L23
     
     จัดกิจกรรมกลุ่มวิชาชีพครู,

  
  2851  GELE1001, 5
L22
 GELE1001, 6
L22
    
  2852  GELT1001, 5
L22
 GELT1001, 6
L22
    
  2860  INFO4901, 1
L22
 MNGT1102, 4
L22
   
  2861  GESO1101, 1
L22
 GESO1102, 1
L22
    
  2862  GETL1104, 1
L22
 LAWS2501, 3
L22
    
  2870(จีน)  THAI1102, 2
L13
 THAI2102, 1
L13
    
  2871  LAWF1101, 1
L22
 LAWF1301, 1
L22
      
  2872  GESO1102, 2
L22
 GETL1104, 2
L22
    
พฤหัสบดี  2830  CULS4901, 1
L22
   CULS3502, 1
L22
 CHIN4606, 1
L22
 
  2831  GEIG1001, 7
L22
 CHIN2202, 2
L23
   
  2840  EDUC4101, 5
L23
 EDUC4401, 1
L23
 ENGL3703, 1
L23
 
  2841     LAWP4601, 1
L22
     
  2851  CHIN3302, 1
L23
 GETL1103, 1
L22
 GEHS1001, 1
L22
   
  2852  LBIS1101, 1
L22
 GESO1104, 2
L22
 GELE1001, 8
L22
 
  2860  SPSS4902, 1
L22
    
  2861  GEIG1001, 5
L22
  GEIG1001, 6
L22
 
  2862  GEIG1002, 5
L22
  GEIG1002, 6
L22
 
  2870(จีน)     THAI3401, 1
L13
    
  2871  HRDM3102, 2
L22
 MKRT1101, 3
L22
 MKRT1101, 4
L22
 
  2872  GELE1001, 7
L22
 COMM3411, 2
L22
 COMM2201, 2
L22
 
ศุกร์  2830         CULS3502, 1
L22
 
  2840  CHIN1201, 1
L23
 CULS4601, 1
L22
    
  2841  LAWP4501, 1
L22
 ENGL2601, 1
L22
 ENGL2601, 2
L22
 
  2851  GESC1102, 3
L22
 ENGL1101, 2
L22
 GESO1103, 3
L22
 
  2852  ENGL1201, 2
L22
  TRHM1201, 2
L22
   
  2860  CULS3103, 1
L22
 CULS4101, 1
L22
 PSYC3909, 1
L22
 
  2861  PUBA1102, 2
L22
       
  2862  LAWS2501, 4
L22
 PUBA1101, 2
L22
    
  2870(จีน)  GELT1001, 7
L22
 THAI1101, 3
L13
    
 สอนชดเชย THAI2105 ก.130,

       
  2871  TRHM1201, 1
L22
       
 อบรมภาษาอังกฤษ,

  
     GESO1101, 2
L22
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071