เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 28
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                            

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จันทร์
 
 
-
 
          
 
อังคาร
 
 
-
 
          
 
พุธ
 
 
-
 
          
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
          
ศุกร์  2830  ENGL3901, 2
L22
  ENGL3901, 1
L22
  
  2840  GOHI1205, 1
L22
  GOHI1203, 1
L22
  
  2851  PUBA1103, 2
L22
 PUBA1103, 1
L22
   
  2852  GETL1104, 1
L22
 GEHS1101, 4
L22
   
  2860  JPAN1501, 1
L22
  GOHI2104, 1
L22
  
  2861  GETL1102, 2
L22
 GELT1001, 8
L22
   
  2862  ENGL1102, 1
L22
  ENGL1102, 2
L22
  
  2870(จีน) สอนชดเชย THAI2105 ก.130,

 THAI3102, 4
L13
   
  2871 อบรมภาษาอังกฤษ,

 
  2872  GEIG1002, 8
L22
  GESO1103, 3
L22
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071