เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 28
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                                  

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
 
-
 
           
อังคาร  2830     CHIN2501, 1
L23
    
  2831  GEIG1001, 3
L22
      
  2840  EDUC4401, 1
L23
  EDUC4401, 2
L23
     
  2841 สอนชดเชย ENGL3604,

 GELE1002, 4
L22
    
  2851  GEHS1103, 2
L22
 GEHS1103, 3
L22
 GELE1002, 2
L22
 
  2852  GELT1001, 3
L22
 GELT1001, 4
L22
 GELT1001, 5
L22
 
  2860     MATH3303, 1
L23
 MATH3303, 2
L23
 
  2861  GEHS1102, 1
L22
 GEHS1102, 2
L22
 GEHS1102, 3
L22
 
  2862  GESO1104, 2
L22
 GESO1103, 1
L22
 MKRT3303, 2
L22
 
  2870(จีน)  THAI3304, 2
L13
       
  2871  MKRT3303, 1
L22
 GEHS1101, 5
L22
 GELE1001, 4
L22
 
  2872  GEIG1002, 3
L22
  GEIG1002, 4
L22
 
 
พุธ
 
 
-
 
           
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
           
 
ศุกร์
 
 
-
 
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071